+370 315 74 919 kg@benediktas.alytus.lm.lt

Ugdymo karjerai komanda

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetenciją, būtiną sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo veiklą gimnazijoje planuoja ir koordinuoja Profesinio švietimo komanda, kurią sudaro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janulytė, Daiva Švedienė, socialinė pedagogė Asta Sakalauskienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Vilma Baranauskienė, informacinių technologijų mokytojas Arūnas Vaitkevičius.

Profesinio švietimo komanda teikia rekomendacijas klasių vadovams, mokytojams dalykininkams ir kitiems mokyklos darbuotojams dėl ugdymo karjerai temų įtraukimo į ugdymo turinį; organizuoja individualias ir/ar grupines konsultacijas mokiniams ir/ar jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdymo karjerai klausimais; analizuoja ir įvertina individualias mokinių karjeros galimybes, padeda priimti motyvuotą sprendimą dėl tinkamumo konkrečiai profesijos sričiai; kaupia ir nuolat atnaujina informaciją apie darbo rinką; organizuoja įvairias veiklas, susijusias su karjeros pažinimu (ekskursijos, susitikimai su įvairių sričių specialistais ir pan.); nuolat tobulina dalykines kompetencijas, padedančias tinkamai konsultuoti mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus ugdymo karjerai klausimais.

Profesijų filmai

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

http://www.esf.lt/lt/akademija/paskaitu_irasai

https://www.youtube.com/results?search_query=Netiks+TV+laidos+%E2%80%9EProfesija%E2%80%9C

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos.html

Literatūra

Mokiniams, tėvams, mokytojams:

Karjeros vadovas (mokinio knyga) – http://www.mukis.lt/lt/mokinio_knyga.html

Ugdymas karjerai (mokytojo knyga) – http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html

Profesijos vadovas‘2010 – http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

Įvairūs leidiniai svetainėje Tavo karjeros mokykla:

apie mokslą – http://www.karjerosmokykla.europass.lt/index.php?cid=63

apie darbą – http://www.karjerosmokykla.europass.lt/index.php?cid=65

apie karjerą – http://www.karjerosmokykla.europass.lt/index.php?cid=67

Tavo karjeros gidas – http://www.lri.lt/lt/Tavo/Karjeros/gidas

Profesijos pasirinkimo testai

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

http://www.mukis.lt/lt/testaii.html

http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/

http://charakteris.info/asmenybes-testas

http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

http://www.cvmarket.lt/toosobilikkus.php

http://www.careertest.net/cgi-bin/q.pl

No votes yet.
Please wait...
Close Menu
Skip to content