ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS

NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

I. PASKIRTIS

Neformalusis vaikų švietimas – tai kryptinga vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikių tenkinimo, specifinių gebėjimų ir kompetencijos ugdymo veikla. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninei, socialinei, edukacinei, profesinei kompetencijai ugdyti. Ši veikla mokiniams nėra privaloma ir laisvai pasirenkama.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Neformaliojo vaikų švietimo tvarka parengta įgyvendinant Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK – 2695.
 2. Vartojamos sąvokos:

2.1. Neformalusis ugdymas – sudėtinė švietimo sistemos dalis, egzistuojanti lygiagrečiai formaliojo švietimo, skirta tikslingam ir tęstiniam įvairaus amžiaus vaikams prigimtinių galių, įvairių gebėjimų, polinkių atskleidimui, saviraiškos poreikių tenkinimui, kūrybiškumo ugdymui, kultūrinių vertybių puoselėjimui, turiningo laisvalaikio leidimui, socializacijai ir nusikalstamumo prevencijai.

2.2. Kryptingas meninis ugdymas – įvairių meno sričių ar vienos meninės veiklos srities platesnis ir gilesnis mokinių bendrųjų ir meninių gebėjimų ugdymas.

2.3. Projektas – tai metodas, kurio esminiai požymiai yra aktyvi veikla, problemų sprendimas ir įgyjama patirtis, atliktas darbas, ugdantis įvairiapusius mokinių gebėjimus.

2.4. Specializuota neformalaus ugdymo įstaiga – įstaiga, vykdanti meninio (muzikos, dailės, choreografijos, teatro) ugdymo programas, patvirtintas LR ŠMM, ir išduodanti patvirtintos formos pažymėjimus.

III. NEFORMALIOJO UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Tikslai:

3.1. Formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius per kompetencijų ugdymą.

3.2. Sudaryti palankią bei saugią aplinką ir galimybes mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškai, bendravimo poreikių tenkinimui, vertybinių nuostatų formavimui ir socializacijai.

 1. Uždaviniai:

4.1. Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą.

4.2. Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę.

4.3. Skatinti mokinių savarankiškumą ir kūrybiškumą, taikant aktyviuosius mokymo metodus, integraciją, pačių vaikų iniciatyvą.

4.4. Lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje. Skatinti mokinius dalyvauti įvairioje neformaliojo ugdymo veikloje: būreliuose, tarptautiniuose ar mokykliniuose projektuose, gimnazijos organizuojamuose renginiuose, konkursuose.

4.5. Gimnazijos internetiniame puslapyje skelbti informaciją apie mokinių neformaliojo ugdymo pasiekimų rezultatus, renginius, vykdomus projektus, renginius, mokinių straipsnius.

4.6. Tvarkyti mokinių, dalyvaujančių ir nedalyvaujančių gimnazijos ir kitų neformaliojo vaikų švietimo įstaigų veikloje, apskaitą.

4.7. Sudaryti sąlygas ir galimybes spec. poreikių mokiniams dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje.

IV. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PRINCIPAI

 1. Aktualumo principas – neformaliojo vaikų švietimo veikla, skirta socialinei, kultūrinei, asmeninei, edukacinei, profesinei ir kitai kompetencijai ugdyti.
 2. Demokratiškumo principas – mokytojai, tėvai ir vaikai yra bendro ugdymosi proceso kūrėjai, kartu identifikuoja poreikius.
 3. Prieinamumo principas – sudaromos sąlygos vaikų kompetencijoms ugdyti per pasirinktą veiklą. Veiklos ir būdai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį.
 4. Individualizavimo principas – neformalusis ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus.
 5. Savanoriškumo principas – vaikai laisvai renkasi neformaliojo švietimo teikėją (mokytoją) tinkamiausios veiklos kompetencijai ugdyti.
 6. Atvirumo principas – veiklų rezultatai konkretūs ir matomi (darbai parodose, koncertai, leidiniai, sportiniai pasiekimai).

V. NEFORMALIOJO UGDYMO KRYPTYS

 1. Meninė (muzikinė, dailės, choreografijos ir kt.).
 2. Mokslinė-pažintinė (intelektinė, techninė, kalbinė, ekonominė, technologinė).
 3. Sportinė, turistinė.
 4. Sociokultūrinė (etninė, socialinė, pilietinė, kraštotyrinė).

VI. NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 1. Neformaliojo ugdymo valandos skirstomos, atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių, ugdymo organizavimo tradicijas ir turimas mokinio krepšelio lėšas.
 2. Būrelių vadovai tvirtinami direktoriaus įsakymu.
 3. Neformalusis ugdymas vykdomas pagal parengtą veiklos programą.
 4. Būrelių vadovai rengia veiklos programas vieneriems metams.
 5. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje ne mažiau kaip 12 mokinių.
 6. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui atsakingos už atitinkamos krypties ir koncentro ugdymą, koordinuoja būrelių veiklą, palaiko ryšius su kitomis neformalųjį ugdymą vykdančiomis institucijomis.
 7. Neformalusis ugdymas organizuojamas po pamokinės veiklos praėjus 30 min.
 8. Vieno užsiėmimo trukmė 45 minutės, 1-oje klasėje 35 min.
 9. Užsiėmimai pradinių klasių mokiniams baigiasi ne vėliau kaip 17 val., aukštesniųjų klasių mokiniams – 18.30 val.

VII. NEFORMALIOJO UGDYMO DOKUMENTAI IR JŲ PRIEŽIŪRA

 1. Neformaliojo vaikų švietimo programos yra tvirtinamos gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 2. Programą sudaro šios dalys:

2.1. Įvadas (programos pavadinimas, programos regėjai, jų kvalifikacija, programos trukmė, apimtis, dalyviai, mokinių amžius ar klasė, veiklos kryptis).

2.2. Paskirtis (vaikų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikių tenkinimas, ugdomi specifiniai gebėjimai ir kompetencijos).

2.3. Tikslas ir uždaviniai programai įgyvendinti.

2.4. Turinys (veiklos aprašas, ugdytini gebėjimai ir nuostatos).

2.5. Laukiami rezultatai (esminiai gebėjimai, žinios, supratimas bei nuostatos, kurias bus įgiję mokiniai arba sėkmės kriterijai).

2.6. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas.

 1. Veiklos programos pabaigoje būrelio vadovas parašo bendrą valandų skaičių, skirtą veiklai per metus, ir pasirašo programos pabaigoje ir tituliniame lape.
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui parengia neformaliojo ugdymo veiklos tvarkaraštį.
 3. Būrelio veikla fiksuojama neformaliojo ugdymo dienyne, laikantis dienyno pildymo reikalavimų: gimnazijos, būrelio pavadinimas ir mokytojo pavardė tituliniame lape ir apskaitai skirtuose puslapiuose rašoma vardininko linksnyje, mėnesio pavadinimas rašomas mažąja raide; dienyne fiksuotos mokinio užsiėmimų mėnesio dienų skaičius turi sutapti su mėnesio dienų skaičiumi turiniui fiksuoti skirtame puslapyje; jei ugdymui skirta 0,5 val., užsiėmimas vedamas kas antrą savaitę.
 4. Dienyno priežiūrą vykdo direktoriaus įsakymu paskirtas pavaduotojas ugdymui.
 5. Atsiskaitymas už neformaliojo vaikų švietimo lėšas vykdomas pagal Moksleivio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį švietimą, perskirstymo ir naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 ir steigėjo nustatytas Atsiskaitymo už neformalųjį vaikų švietimą taisykles.

_______________

Būrelių sąrašas 2019 -2020 m.
1 „Matematika angliškai“ Diana Buinickienė 1-4 klasės
2 Keramika Laimutė Radzevičienė
3 ,,Šokio teatras “ Jolita Svirinavičienė
4 „Dainuojame linksmai“ Asta Dabušinskienė
5 Sporto būrelis ,,Drąsūs, stiprūs ir sveiki“ Vaida Neifaltė
6 Jaunučių šokių kolektyvas "Lašelis" Neringa Vekeriotaitė
7 „Tyrinėjimai – raktas į pasaulio pažinimą“ Laima Nastaravičienė
8 „Biblijos istorijos“ Reda Savulionienė
9 Konstruojame su LaQ Lina Žuvininkienė
10 „Skaitmeniniai išminčiai“ Dalia Paleckienė
11 „Raiškusis žodis“ Aurelija Šeduikienė
12 „Origami“ Regina Burneikienė
13 „Skaičiuok, mąstyk, spėk“ Regina Burneikienė
14 Etnokultūros būrelis „Augu Lietuvoj...“ Danutė Jakubavičienė
Jaunių šokių kolektyvas "Lašas" Neringa Vekeriotaitė 5-8 klasės
Jaunių choras L Mockuvienė
Keramika L. Radzevičienė
Jaunimo organizacija ,,Ateitininkai“ N. Prieskienienė
Jaunieji matematikai J. Pacevičienė, A. Jonienė
Futbolas V. Jezukevičius
Verslo klubas M. Raudonis
2D ir 3D modeliavimas R. Janulienė, D.Miliauskienė
Vandens aerobika ir žaidimai V. Sližauskienė
Plaukimas J. Tartenienė
Sambūris „Spindulys“ I. Leščinskienė
Folkloras R. Černiauskienė
Mano miestas Alytus A Balčiūnienė
„Pažink save“ R. Savulionienė
Futbolas V. Jezukevičius I-II g.
Smiginis V. Rekešius
Jaunieji matematikai R. Krančiukienė
Debatų klubas anglų kalba V. Šurskienė
Štangos spaudimas V. Rekešius
Mokinių mokomoji bendrovė M. Raudonis
Skautauk R. Brazlauskaitė
Mokomoji mokinių bendrovė M. Raudonis III-IV g.
Jaunieji matematikai L. Janulyte
Tinklinis R. Jakučionis
Šauliai E. Čečėta
Debatų klubas anglų kalba V. Šurskienė