Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

  • Konsultuoja mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus)  sveikatinimo veiklos klausimais, rekomenduoja ir teikia  jiems informacinę medžiagą sveikatos išsaugojimo ir jos stiprinimo klausimais;
  • Teikia ir skleidžia  gimnazijos bendruomenei  metodinę ir  informacinę medžiagą sveikatos išsaugojimo ir jos stiprinimo klausimais;
  • Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
  • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą;
  • Teikia pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
  • Teikia informaciją kūno kultūros mokytojams dėl  mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose;
  • Teikia klasių auklėtojams  asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos ir vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;
  • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
  • Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą.