Logopedė Loreta Šimkevičienė

El. paštas  loreta.simkeviciene@benediktas.org


Karantino metu, kai mokinių ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, logopedės konsultacijos mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir mokomoji korekcinė medžiaga mokiniams bus teikiama informacinėmis ir komunikacinėmis priemonėmis.

LOGOPEDĖS KONSULTACIJŲ LAIKAS KARANTINO METU

Pirmadienis     11.30 – 15.00

Antradienis      11.30 – 16.00

Trečiadienis     11.30 – 14.00

Ketvirtadienis  12.00 – 16.30

Penktadienis     11.00 – 13.30

GALITE KREIPTIS:

 • Tamo dienyne žinute;
 • paštu

loreta.simkeviciene@benediktas.org

l.simkeviciene@gmail.com

 • Skambinti tel. +370 610 63763

Konsultacijų laiką suderinsime asmeniškai.


Gimnazijos logopedė teikia pagalbą mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedės veiklos tikslas – veiklus ir aktyvus mokinys, mokantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti, gebantis bendrauti besikeičiančioje aplinkoje.

Logopedės pagrindinės veiklos kryptys:

 • Gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimus, tiria ir įvertina mokinių kalbą, pildo mokinių kalbos  įvertinimo korteles;
 • Parengia mokinių, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašus bei sutrikimų šalinimo programas;
 • Komplektuoja mokinių grupes kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais ( 2-4 vaikai), grupėmis (5-8 vaikai) ir individualiai;
 • Organizuoja logopedijos pratybas, lankomumą žymi logopedo dienyne;
 • Apie ištaisytus kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, korekcinio darbo rezultatus informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, gimnazijos Vaiko gerovės komisijos (VGK) narius bei mokinį stebi dar 3 mėnesius.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), dalyvauja gimnazijos VGK veikloje;
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, kelia kvalifikaciją.

Logopedijos pratybų metu:

 • Mokoma(si) taisyklingai tarti garsus;
 • Lavinama foneminė klausa ir girdimasis suvokimas;
 • Tobulinami garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai;
 • Formuojami regimieji, erdvės ir laiko vaizdiniai;
 • Tobulinamas kalbos gramatinis taisyklingumas;
 • Ugdoma rišlioji kalba;
 • Plečiamas ir turtinamas aktyvusis ir pasyvusis žodynas;
 • Tobulinami skaitymo ir rašymo įgūdžiai;
 • Šalinami kiti sutrikimai;
 • Atsižvelgiama į mokinio gebėjimus ir jo specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
 • Parenkamos tinkamiausios mokymo formos ir būdai.

Logopedijos pratybos vyksta dažniausiai 2 kartus per savaitę pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą darbo tvarkaraštį. Pratybų trukmė nuo 20 min. (individualios) iki 45 min. (grupinės).

Logopedės darbo laikas

Savaitės dienos Darbo valandos Kontaktinės darbo valandos Kita veikla Pietų pertrauka
Pirmadienis 10.30-15.20 11.00-15.20 10.30-11.00  
Antradienis 10.45-16.20 11.35-14.45
15.15-16.20
10.45-11.35   14.45-15.15
Trečiadienis 10.30-14.35 11.45-14.35 10.30-11.45  
Ketvirtadienis 10.45-16.35 11.45-14.35
15.05-16.35
10.45-11.45 14.35-15.05
Penktadienis 10.45-14.30 11.35-14.20 10.45-11.35
14.20-14.30
 

Kita veikla (netiesioginis darbas su mokiniais) skirtas darbų planavimui, dokumentacijos tvarkymui; mokinių kalbos įvertinimui ir analizei; kalbos ugdymo programų rengimui; pasirengimui pratyboms; mokinių darbų taisymui; metodinės pagalbos teikimui mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimui; darbui gimnazijos Vaiko gerovės  komisijoje.

PASTABA: Dėl konsultacijų ar susitikimų pageidautina tartis iš anksto el. paštu l.simkeviciene@gmail.com arba per el. dienyną TAMO.

Logopedo pareigybės aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo aprašas