Specialusis pedagogas: Alvydas Smalstys

El. paštas alvydas.smalstys@benediktas.org

Telefono numeris 8 (315) 74 909

Specialiojo pedagogo konsultavimo laikas:

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 8.55 – 10.45
Antradienis 8.55 – 10.45
Trečiadienis 8.55 – 10.45
Ketvirtadienis 8.00 – 10.45
Penktadienis 7.30 – 10.45

 

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems  specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sunkumų, turintiems negalių.

Specialusis pedagogas vykdo tokias funkcijas:

  • dalyvauja atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, gūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai bei įvertinant pažangą gimnazijoje.
  • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi  galimybes, mokymo ypatumus;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas, pagal poreikį rengti individualizuotą ugdymo programą;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais;
  • naudoja ugdymo procese mokymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį.