+370 315 74 919 kg@benediktas.alytus.lm.lt

 

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJA
SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2019-09-01.

Pagrindinės funkcijos:

Organizuoja ugdymo plano, bendrųjų programų įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą mokytojams, prižiūri, kaip vykdomi gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai, vykdo ugdymo proceso priežiūrą, vertina jo rezultatus, tvarko statistinius duomenis, kontroliuoja mokinių mokymosi krūvius, koordinuoja prevencinę veiklą, analizuoja ugdymo proceso rezultatus, išvadas teikia savivaldos institucijoms, koordinuoja Tarptautinio Bakalaureato (TB) programų veiklas,  pavaduoja gimnazijos direktorių ir kitas pareiginiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo numatytus reikalavimus.
 2. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas.
 3. Ne mažesnis kaip penkerių metų pedagoginis ar jam prilygstantis vadybinis darbo stažas.
 4. Puikiai mokėti anglų kalbą (C1 lygiu).
 5. Žinoti (išmanyti) įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą (mokėti parengti ugdymo planą gimnazijoje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti), viešųjų įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.
 6. Mokėti sudaryti mokytojų tarifikacijos sąrašus pagal galiojantį LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą).
 7. Mokėti dirbti kompiuteriu (naudotis „Microsoft Office“ programiniu paketu, internetu, elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis), ryšių ir dauginimo technika.

Pretendento privalumai:

 1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo patirtis gimnazijoje.
 2. Vadovavimasis krikščioniškomis vertybėmis ir pasirengimas jas skleisti gimnazijoje.
 3. Tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 4. Darbo stažą (patirtį) patvirtinančius dokumentus.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Asmeninių privalumų sąrašą, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.
 7. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496).

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2019-05-22) Alytaus šv. Benedikto gimnazijos raštinėje, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

Kontaktinis tel. (8 315) 74 919, (8 646) 14 937,  el. paštas kg@benediktas.alytus.lm.lt.

Pokalbis vyks Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus kabinete 2019 m. gegužės 28 d. 16 val.

Informacija apie skelbiamą konkursą pateikiama http://www.benediktas.org/. Informacija paskelbta 2019-05-09.


 

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJA
SKELBIA ATRANKĄ LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJO  PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo sutarties rūšis: neterminuota, 0,5 etato, nuo 2019-09-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija;
• puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas.

 Prioritetas – anglų kalbos mokėjimas.

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1.  Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Motyvacinį laišką.
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 6. Gyvenimo aprašymą.
 7. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2019 m. gegužės 27 d. įskaitytinai Alytaus šv. Benedikto gimnazijos raštinėje nuo 8.00 iki 16.00 val. arba siunčiant registruotu laišku. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Pokalbis vyks 2019 m. gegužės 28 d. 15.00 val. direktoriaus kabinete.

Telefonas pasiteirauti: (8 646) 14 937, el. p. kg@benediktas.alytus.lm.lt

 

Close Menu