MYP (Pagrindinio ugdymo programa)

Skirta 11-16 m. mokiniams, apima ugdymą 6-10 klasėse

MYP yra aštuonios mokomųjų dalykų grupės: 1. Kalba ir literatūra; 2. Užsienio kalbos; 3. Socialiniai mokslai (istorija, geografija ir t.t.); 4. Gamtos ir taikomieji mokslai (biologija, chemija, fizika ir t.t.); 5. Matematika; 6. Menai; 7. Technologijos; 8. Kūno kultūra.

5 metų programa skirta ugdyti sąmoningą, mokantį mokytis, pilietišką jaunuolį. Visuose dalykuose mokiniai skatinami sujungti teorinį–mokslinį pažinimą ir realųjį pasaulį. Pagrindinio ugdymo programa (MYP):

  • užtikrina platesnį ir gilesnį suvokimą besimokant mokomuosius dalykus iš 8 grupių, skatinamas tarpdisciplininis mokymasis;
  • padeda mokiniams suvokti pasaulio, kuriame jie gyvena, sąryšingumą; skatina prisiimti atsakomybę už savo veiksmus;
  • siekia visapusiško mokinio ugdymo – intelekto, socialinių, emocinių įgūdžių, fizinės gerovės;
  • atsižvelgiant į bendruomenės poreikius skatina įgyvendinti Projektą bendruomenei;
  • atsižvelgiant į mokinio domėjimosi sritį ir jo asmenines savybes, žinias bei gebėjimus skatina įgyvendinti Asmeninį projektą;
  • skatina mokytis bent dvi kalbas, pažinti gimtąją ir kitas kultūras; skatinamas dvikalbis ugdymas;
  • paruošia Diplomo programai (DP), padeda tapti visą gyvenimą besimokančiu asmeniu.

 

Plačiau apie programą https://ibo.org/programmes/middle-years-programme/

MYP programos koordinatorė Evelina Žukauskienė evelina.zukauskiene@benediktas.org