Drąsios širdys naktyje
Gęsta širdys naktyje,
Šalta bei baugu tamsoje.
Stovi žmonės minioje,
Laukia laisvės migloje.
Už laisvę jie visi kovojo
Ir nuožmiai ją jie iškovojo.
Todėl dabar esu dėkinga,
Kad gyvenu laisva, laiminga.
Kamilė Bieliauskaitė, 7a
—————————————
Laisvė
Kai skaitom, ką norim arba rašom laisvai,
Mes žinom – gyvenam gerai, gyvenam laisvai.
Nes Laisvė yra laimė, džiaugsmas ir saviraiška,
Kurios nieks nestabdo, nieks nekontroliuoja.
Tačiau Laisvė dažnai svarbi tik ją patyrusiems žmonėms,
Kurie gimė laisvi ir nenori būti pakirsti pančių nelaisvės sunkių.
Be to, Laisvė svarbi ir kitiems: gyvūnams ir paukščiams išdidiems.
Net medžiai trokšta laisvės, sugriaudami cementą savo šaknimis.
Laisvės mes siekti privalom, jei norim išlikti savimi.
Laisvė – tai kelias į šviesą, šviesą minty ir širdy, kuri mus apsaugo,
Kuri mus gina nuo Tamsos, tirštos ir beribės, o toji mus siekia pagaut,
O pagavus apgaut, įsitraukt ir pargriaut.
Nuo Tamsos mes ginamės knyga, muzika, taip pat ir žodžiu eiliuotu, menu spalvotu,
Gyvenimu vingiuotu, mes nuo Jos taip slepiamės ir bėgam,
Mes taip stengiamės išlikt, stengiamės pabūt šviesoj viena minute, sekunde ilgiau,
Ta sekundė mums brangi ir nuostabi, tad dėl jos mes pasiruošę viską padaryt.
Nojus Ramanauskas, 7c
—————————————
LAISVĖ
Paukščiams laisvė yra, kai gali skaidyti,
Skristi, kur tik nori ir taip toli kaip tik nori,
Ir kai niekada nenuleidžia savo sparnų.
O mūsų sparnai –
Džiaugsmas ir šypsena – laisvė,
Tyrumas ir paprastumo gaida.
O kai mūsų sparnai nuleisti – laisvės nėra,
Mes žmonės susikuriam ribą
Ir nebegalim skraidyti.
Rimilija Kursevičiūtė, 6c
—————————————
Kas yra laisvė?
Laisvė- tai jausmas širdyje taurus.
Laisvė- tai kasdieninis rytmetis taikus.
Laisvė- tai oro gurkšnis gerklėje gilus.
Laisvė- tai kojos žingsnis ateitin platus.
Laisvė- tai paukščio skrydis danguje.
Laisvė- tai drąsus žodis širdyje.
Laisvė- tai Lietuva Lietuvoje.
Laisvė- tai mes visi kartu joje.
Juozas Navalinskas, 7a
—————————————
Laisvė
Siekti šios laisvės mums buvo sunku,
Pralieta daug ašarų ir kraujo lašų.
Bet galim didžiuotis visais iš tiesų,
Kurie kovojo iš visų jėgų.
Dabar mes kaip paukščiai esam laisvi.
Mes galim skrajoti aukštai dangumi.
Laisvė – tai saulė, tai žemė, tai mūsų šalis,
Tai LIETUVA, tai mūsų širdies dalis.
Alonas Jurčiukonis, 6c
—————————————
Laisvė
Laisve džiaugiamės visi-
Ir maži, ir dideli.
Ji yra labai galinga,
Mums ji baisiai reikalinga.
Lietuvoj mes turim laisvę,
Galime stebėt pašvaistę.
Mūs lietuviai išmintingi,
Maudos Baltijos bangose laimingi.
Prezidentė mūs puiki – rūpinasi
Laisve ji.
Kaip gerai toj Lietuvoj,
Išmintingoj ir laisvoj.
Ačiū Dievui už ramybę,
Džiaugsmą, laisvę ir didybę.
Alvija D. 6c kl.
—————————————
Laisvė
Laisvė – tai žodis suteikiantis laimę,
Išgirdę žmonės pradeda gyventi.
Laisvė – tai būsena geroji, kai žmonės
Nepriklausomai gyvena ir turi savo
Didžią valią.
Kiekvienai šaliai svarbi ta laisvė…
Iškelkim vėliavas aukštyn,
Giedokim himnus vis garsyn…
Aurelija Dranginytė, 6c klasė
—————————————
Laisvė
Už laisvę vertybės
Svarbesnės mums nėra.
Dėl jos kovoti
Reikia visada.
Ją reikia ginti,
Mylėti visada.
Protėvių apgintą,
Nupasakotą eilėse.
Beatričė Jegelevičiūtė, 7a kl
—————————————
Tebūnie taika!
Pasaulis toks trapus, kai pyksta žmonės,
Nes jie kaip vėjai medžiams nuplėšia lapus…
O kartais pyktis sprogsta lavina
Ir jau tada po kojomis tik praraja…
Karai, intrigos ir kiti klastūnai
Tam prarajos dugne
Be gailesčio kaip pragaro liežuviai
Suvirškina mus mirtina jėga…
Mylėkime vieni kitus,  pasitikėkime, atjauskime,
Net kai jėgų ar noro nebebus.
Nušluostykime ašaras bejėgiui,
Pasaulyje taika be ašarų lai bus.
O aš,
Nubudusi kiekvieną rytą,
Dėkosiu Dievui,
kad šalia turiu tėvelį ir mamytę…
Tebūna žemėje amžina taika!
Emilija Petuškaitė, 6c
—————————————
Laisvės kaina
Kadaise laisve mes kvėpavom
ir apgaubė baisi tamsa.
Vokietija mus atakavo,
o rusai pavergė jėga.
Daugybė metų jų nelaisvėj,
net pusė amžiaus pavergti.
Viltis ruseno apie laisvę,
kiekvieno lietuvio širdy.
Ir vieną dieną mūs tauta,
vieninga kaip niekada,
Iškėlė trispalves aukštai
už laisvę tautai pavergtai.
Kovot nusprendėme visi,
nors kaina tai labai baisi.
Daug žuvo nekaltų žmonių,
bet laisvę išplėšėm kartu.
Goda Čyžiūtė, 6c
 —————————————
Laisvė
Aš nežinau, ką reiškia karas ir nelaisvė,
 Aš nežinau, ką reiškia badas ir skriauda,
Ir nepatyriau smurto ar nelaimių.
Tai ką gi reiškia Laivė man?
Gal tai, kad aš matau stiprybę, ryžtą, viltį?
Gal tai, kad aš galiu laisvai svajot,
Dainuot, skaityti, mokytis, mylėt
Ir drąsiai žvelgti ateitin.
Emilija Lukšytė, 7a
—————————————
Laisvė
Prie vėjo supamų pušų,
Prie Baltijos žilų krantų
Išaugo mūs laisva tauta,
Didvyrių žemėj sutelkta
Lai mūsų Lietuva darbais didžiuojas,
Visa šalis laisvai kvėpuoja.
Tegul ji žydi auksu sidabru
Tarp mūsų laisvės rytmečio žarų
Laura Miškinytė, IIIa
—————————————
Laisvė
Tyla, ramybė mano širdyje,
Pamačius plevėsuojančią trispalvę vėliavą.
Aplink minia žmonių, aukštai ugnies liepsna
Simbolizuoja laisvę, kuri bus amžina.
Laisvai išreikštas žodis spaudoje
Ir Tautiška giesmė plačiai dainuojama.
Oi, kaip smagu, kaip gera širdyje!
Jog laisvė- tai kaip meilė amžina.
Lukrecija Pliaugaitė, 7a
—————————————
Laisvė
Kai kiekvienas paukštis išlekęs į laisvę
Pragysta gražiausiais balsais.
Taip kiekvienas lietuvis atgavęs laisvę
Jaučias laisvai.
Kaip pavasarį tirpstantis sniegas
Liejas į upę,
Taip lietuvio širdis
Laisve pulsuoja.
Mantas Mališauskas, 7a
—————————————
Laisvė
Tėvyne, būki tu laisva,
Nes Laisvė
Mums kaip oras reikalinga.
Kaip paukštis gieda savame lizde,
Taip Laisvė skamba mūsų širdyse.
Milena Šicutė, 6c
—————————————
Laisvė
Tėvynė jau laisve ir meile alsuoja,
Lietuviai beginkliai kovojo prieš tankus baisius,
Ir gynė tėvynę į viršų trispalvę iškėlę,
Už Lietuvą brangią paaukoję sūnus.
Tėvynė jau laisve ir meile alsuoja,
Netekus lietuvių garbingų, drąsių,
Bet laisvės troškimas, buvęs didingas,
Suvienijo tautą ir atbaidė priešus.
Tėvynė jau laisve ir meile alsuoja,
Pagerbkime žuvusius mūsų karius,
Lai šviečia jiems saulė, žvaigždynai mirguliuoja,
Ir šypsosi mūsų tėvynės dangus.
Paulius Kizelis, 7c
—————————————
Laisvė
Esu aš laisvės paukštė, žvilgančių akių,
Kovoju dėl laisvės skambesių,
Skraidau virš debesų baltų,
Nebijodama aukščio takų.
Skraidau žvaigždžių pakalnės gilumoj,
Matydama daug plakančių širdžių,
Nesurandu šviesų aš kambary,
Apglobdama žaizdas nuo žvilgančių liepsnų.
Ieva Skripkiūnaitė, 7a
—————————————
Laisvė
Laisvės jausmas toks taurus,
Neapčiuopamas ir tylus.
Laisvės jausmas toks ramus,
Ar girdi tu tuos paukščius?
Ar ošimas nebaisus,
Kai tu laisvas ir bailus.
Ar griaustinis negarsus,
Kai skrendi tu po dangum.
Ar delnais lieti tu sniegą,
Baltą, šaltą ir graublėtą.
Ar širdim jauti jausmus,
Kuriuos suvokti tau sunku.
Ar akim gali pažinti laisvę,
Nors tai pasakota ne kartą.
Ar akim gali pajausti meilę,
Tokią šiltą ir bejėgę.
Rugilė Justeikaitė, IIIa
—————————————
Laisvė
Ji kvėpuoja, gyvena, bet surasti sunku –
Paklydusią sielą paslėpęs esu.
Giliai širdyje galvoju ratu:
Ar iš tiesų tai yra palanku.
Kovoja, neatstoja nuo pasaulio minčių,
Neprisitaiko prie Jūsų visų –
Atkapsto troškimus iš kūno gelmių,
Sužadina siekį pabėgt nuo žmonių.
Ištrūkus į laisvę, pavojų šaukiu,
Mano svajonė užgniaužia žodžius.
Manei – aš tylėsiu, paskęsiu tarp Jūs,
Bet viskas, ko noriu, tai būti laisvu.
Neringa Graužlytė, IIIa
—————————————
Laisvė
Kas yra laisvė?
Ir kur ji veda?
Gal į pasaulį?
Gal į laukus?
O gal į mišką?
O gal į jūrą?
Kai tai suprasiu,
Aš būsiu laisvas…
Nedas Baliukevičius, 6c
—————————————
Laisvė
Ar galėtumei tu pasakyti,
Kad laisvę laikai savam delne?
Ar galėtumei tu pasakyti,
Kad skrendi lyg paukštis laisvas danguje?
Ar žinai, ką reiškia žodis,
Bet ne morfologine prasme.
Ar žinai, ką reiškia laisvė,
Jei nebuvai tame kare.
Ar žinai, kaip verkė žmonės,
Surišti ir pasmerkti.
Ar žinai, kaip plyšo širdys,
Kai laisvės jausmas buvo taip toli.
Ar gali dabar prisiekti,
Kad tavo norai kitokie.
Ar gali dabar prisiekti,
Kad laisvė reikš tau daug daugiau išties.
Vytautė Stankevičiūtė, IIIa
—————————————
Laisvė
Laisve! Mūsų Laisve!
Tu kaip lelija.
Šiam plačiam pasauly
Tu viltis tyra!
Tu kaip šaltinėlis,
Mylim mes Tave.
Juk šiame pasauly
Brangesnės nėra.
Žinom laisvės kainą –
Tai auka tikra.
Džiaugiamės, kad turim
Dovaną mes šią.
Iškovota sunkiai
Laisvė mūs šventa.
Saugosim, branginsim
Mes per amžius ją!
Amelija Ažnaitė, 6c
—————————————
LAISVĖ
Laisvė – tai lyg upė,
Tekanti sava vaga.
Jos sudrumsti niekam
Niekad nevalia.
Liūdna būna tada,
Kai blogio ranka
Laisvės širdį paliečia
Ir mus  ginti ją kviečia.
Mes esame stiprūs
Ir laisvę apginsim,
O savo viltyse
Kasdien ją auginsim.
Austėja Jurčiūtė, 6c
—————————————
Laisvė
Laisvė – mums labai brangi,
Žinom kainą jos visi.
Gynė protėviai garbingai,
Gynė ją visi ryžtingai.
Nors ir sunkiai ją atgavom,
Nors ir kovėmės ilgai,
Mes ją visados branginom
Ir branginsim amžinai.
Ieva Kirmilaitė, 6 c klasė
—————————————
Laisvės spalvos
Geltona, žalia ir raudona,
Iškėlus vėliavą į dangų aš laikau,
Užmerkiu aš akis ir pamąstau,
Ką reiškia žodis laisvė.
Nevaržo niekas man dabar minčių,
Mylėti, gerbti ir dainuoti,
Išrieda ašara man iš akių,
Už žodį – laisvė, dėkinga aš esu.
Austėja Jančiūtė, 6c
—————————————
Lietuvos Laisvė
Kur žali miškai žaliuoja,
Ežerai melsvi.
Ten, kur Baltija banguoja, –
Lietuvos šalis.
Daugel amžių jau praėjo,
Kilo daug karų.
Daug kas ją valdyt norėjo,
Gynėm ją kartu.
Partizanų daug pražuvo,
Verkė daug žmonių.
Bet apginti ją turėjom,
Mes visi kartu.
Lėja Kašelionytė, 7c
—————————————
Laisvė
Laisvė –  kelias į atvirą pasaulį,
Laisvė – vandenynų platuma,
Laisvė – kelias iš tamsos į šviesą,
Kai vilties visai nėra.
Nuo laikų seniausių
Kovojo lietuviai už laisvę
Ir žemę Lietuvos!
Dėkingi jiems už laisvę mes būsim visados!
Livija Maldonytė, 7a klasė
—————————————
Mūsų tauta yra laisva,
Jos viltis nenugalima.
Ji iš tiesų nėra sustabdoma,
Nes mes ją mylim visada.
Tai žemė, kurioje mes gimėm.
Tai žemė, už kurią kovojom.
Tai žemė, kuria turime didžiuotis.
Tai vieta, kur esame laisvi.
Kajus Albaitis, 7c
—————————————
Laisvė
Laisvė tai angelo sparnai,
Kurie mus suartina.
Mes jaučiame tai,
Ką meška jaučia medui.
Kad laisvę gautumėme,
Reikia ją užsitarnauti.
Mes mylime žemę,
Kaip drugelis myli gėlę.
Urtė Sakalauskaitė,7a
—————————————
Laisvės kaina
Kai Tu kalbi gimta kalba,
Laisvai bendrauji su pasauliu,
Ar pagalvojai nors kada,
Kad tavo laisvė turi kainą.
Ta kaina – ašaros širdy,
Ir žiaurūs šūviai, baisūs tankai,
Ir kraujas tamsioje nakty,
Ir niekada jau nebegrįšiąs vaikas, draugas.
Kai begalybėje darbų
Gyvenimas atrodo pilkas, Tu pavargęs,
Sustok akimirkai ir pamąstyk –
Esi laimingas, nes esi laisvas.
Barbora Bilinskaitė, 8b
—————————————
Kai šalis laisva,
Esi kaip laisvas paukštis.
Tarytum grįžęs
Iš šiltų kraštų.
Skrendi, kur nori,
Kur širdis prijaučia,
Nejausdamas
Jokių ribų.
Viltis, drąsa mus skatins
Neprarasti laisvės.
Nejausti skausmo,
Didelių skriaudų.
Joks priešas neatims
Iš mūs tėvynės
 Šventosios laisvės,
Nepasiglemš istorijų brangių.
Ir laisvės brangią kainą
Žinantys lietuviai,
Plasnos gyvenimo
Platybių link.
Urtė Pangonytė, IIb
—————————————
Lietuva laisva, karalių žeme tu!
Kiek žmonių krauju tave palaistė,
 Kad šimtą metų jau laisvai klesti
Ir mums gyvybę tu skleidi.
 O spalvos tavo tokios gražios
Jos tokios didžios ir pakylinčios
 Vos pažiūri  į vėliavą, plazdančią aukštai,
 Pasijauti valdovų žemėj tu,
Po Mindaugo sparnu.
O kiek jis gynė mus,
Kiek plėtė šalį mūs.
Bet kad ir kokia didi mūs buvo Lietuva
Ją okupavo Rusija.
Nors kraujo tiek praliejo,
 Mūs protėviai didžią pergalę regėjo .
Todėl  mes gyvenam
Lietuvoj- Gimtinėj mylimoj.
Mykolas Kazlauskas, 8b
—————————————
Mes norim pasijust lyg paukščiai,
Laisvi, nevaržomi ničnieko.
Pasileist ir skrist aukštai,
Nevaržomi nei vieno.
Bet, laisve, mes tavęs nevertinam,
Nevertinam kaip mūs senoliai.
Bet tik praradę tave žinosim,
Ką praradom iš tikrųjų!
Jokūbas Uleckas, 8b
—————————————
Sesers ranka brolio delne sušilo,
Vienybė suliepsnojo ir baimė ištirpo.
Kūnai skydu tapo ir vėtra pakilo,
Visi jautė, kad mirtis grasino.
Amžiais žiauriausias kovas kovojo,
Dėl laisvės, dėl žemės šventos!
Tą atšiaurią naktį prie bokšto,
Stojo greta gyvieji ir didvyrių dvasios Lietuvos.
Amžiais kraujas liejos laisvai,
Dėl praeities tėvynės!
Paliko šeimas beginkliai vaikai,
Už ateitį tėvynės!
Kraujas nudažė žirgus geležinius,
Beširdžiai žalojo taikius beginklius.
Bet saulė tamsiam horizonte nušvito,
Atgimusios laisvės viltis širdyse sužibo.
Vygantė Jezukevičiūtė, 8b
—————————————
Mūsų laisvė
Daug metų vargo mūs gimtinė,
Sukaustyta ir priešo pavergta.
Skambėjo laisvės dainos kiekvienoj krūtinėj,
Pakaks kentėti – sakė mūs tauta.
Širdim pajautę laisvės skonį,
Laimingi ir išdidūs,
Pakėlę galvas mes supratom,
Tėvynė – šventas žodis.
Ir stojom mes vieningi, drąsūs
Apsaugot svajones tautos,
Apgint savuosius idealus,
Gyvybę paaukoti dėl tiesos.
Raula Sakalauskaitė, 8b
—————————————
Lietuva – kraštas mums šventas.
Už ją pralietas kraujo ne vienas lašas.
Ją gynė lietuvis ne vienas
Ir skleidė laisvės žinią kiekvienas.
Lemtingoji data – tai Sausio trylikta.
Tądien išsaugojo Lietuvą žmonių valia tvirta
Nepabūgus priešų tankų baisių
Ir tikėjus, kad turim vilčių
Ištrūkti iš priespaudos pančių tvirtų.
Prisimenam didvyrius savus,
Kurie stojo į kovą už mus visus.
Lenkiam galvas už jų narsą,
Parodytą tikrą lietuvišką dvasią
Liepa Šimaitytė, IIa
—————————————
 Laisvės ašaros
Ašaras matau tavo akyse,
Tai buvo tik viena klaida.
Širdis sau dega, tai netiesa,
Sustojo laikas, šlykšti tema,
Laisva tauta jau užspausta,
Užtemo saulė, tamsi diena,
Pasaulis kenčia, sunki dalia,
Tai skaudina, gili žaizda.
Kylam aukštyn, sunki era,
Krentam žemyn, sau palengva.
Tai buvo tik viena klaida,
Ašaras matau tavo akyse.
Toma Stankevičiūtė
—————————————
Padėka už laisvę
Dėkingas aš už laisvą Lietuva,
Paklusią iš pelenų.
Žmonėms kurie save aukojo,
Ar netgi žuvo dėl kitų.
Džiaugiuosi, kad galiu gyventi,
Šaly be priespaudos žiaurios.
Ir pažadu, jei tik prireiktų,
Kovot dėl laisvės Lietuvos.
Domantas Michalkevičius, 8b klasė
—————————————
Laisvė
Plevėsuoja išdidžiai vėliava trispalvė,
Skamba laisvės himnas mūsų širdyse.
Laisvė – mūsų sargas, saugojantis naktį,
Laisvė – mūsų džiaugsmas dienos šviesoje.
Be laisvės nebūtų nė mokslo,
Be laisvės nebūtų žinių.
Mes turim kovoti už tiesą
Ir eiti teisingu keliu!
Perla Dapkevičiūtė, 6b
 —————————————
***
Esam laisvi ir tuo didžiuojamės.
Bet ar tu supranti, dėl ko puikuojamės?
Kokia reikšmė laisvės, ar tu žinai?
Juk tai ne vien jausmas, kai ką nori darai.
Savo šalį gynė žmonės paprasti,
Tuščiom rankom, širdyse vilties pilni,
Kraujas liejos, bet lietuviai drąsiai gynė
Tave, mūsų Lietuva tėvyne!
Todėl vertinkim ryžtą lietuvių,
Paaukojusių gyvybes ir ten buvusių,
Minėkime jų vardus būtinai,
Nes jiems dėkingi liksim amžinai!
Lėja Kleponytė, 8a
—————————————
Tėvyne, tu mūsų Tėvyne,
Kiek kraujo išliejai dėl mūs.
Kad būtum laisvi kaip valstybė
Ir niekas nelįstų prie mūs.
Tas ryžtas dėl laisvės tikros
Ir meilės, kurią tu jutai.
Tu gynei šią mūsų valstybę,
Kurioj mes gyvenam laisvai.
Aukojais dėl mūsų garbingai,
Stovėjai dėl mūsų ilgai,
Tad mes minėsim tave
Ilgai ir garbingai tikrai!
Lukas Jovaišis, Ic
—————————————
MYLIU LIETUVĄ
Lietuva, brangi tėvyne,
mūsų tu šalele.
Čia mes gimėm, čia užaugom,
mūsų čia gimtinė.
Kai mažytė aš buvau,
vaikščiojau takeliais.
Man mojavo rankele,
ir buvau laiminga.
Lietuvėle tu – didi,
mano tu gimtinė.
Norime gyventi čia
ir apsikabinti.
Kiek tau teko iškentėti,
vargo pamatyti.
Kad laimingi augtum mes
savo Lietuvėlėj.
Kovėmės už laisvę mes,
gynėmės nuo priešų.
Laisvės troškome visi
ir laisvai gyventi.
Lietuvėle tu mana,
tu brangi šalele,
Aš mylėsiu visada,
juk gyvent čia gera!
Laura Šerkšnaitė, 6b
—————————————
Laisvė
Laisvė kaip paukštis,
Kaip ašara sūri.
Nelieka jos greitai,
Kad net nebematai.
Kiek laiko praėjo,
Kai buvome laisvi.
Kai mūsų kelionė
Vis lieka praeity.
Sugrįžk pas mus, laisve,-
Reikia mums tavęs.
Kaip džiaugsmo pasauly
Reikia visados.
Meda Dainauskaitė, Ic
—————————————
Mes esam laisvi ir laimingi
Kaip vėjas, kaip paukščiai,
Kurie turi sparnus.
Dėkingi žmonėms už suteiktą laisvę,
Kurie mirtimi ją atnešė mums.
Dėkingi už tą sunkų pralietą kraują
Dėl to, kad būtum niekieno neapsupti.
Turėtum didžiuotis už mylimą tautą,
Tuos, kurie padeda ir saugo mus.
Dėl laisvės mes pasiryžę mirti turim,
Kovoti už ją, kad ji būtų laisva.
Džiaukimės laisve, kol galim,
Nes kiekvienas priešas ją nori pavogti.
Neleiskim jos niekam atiduoti,
Ir saugokim ją savo širdy.
Tautvydas Matonis, Ic
—————————————
Laisvė
Laisvė. Šis žodis svarbus,
Jį žino kiekvienas žmogus.
Laisvė man – tai taika,
Žmonės, šeima, draugai, mokykla…
Laisvė – tai pieva,
Bėgimas basom,
Drugelių šokimas
Saulės šviesoj.
Laisvė – tai jausmas puikus,
Kai gali priimti pats sprendimus.
Laisvės troškimas gilus,
Kai varžo ją priešas žiaurus.
Benita Urbonaitė, 6b
—————————————
Laisvė – Dievo dovana
Laisvei esam sukurti,
bet nemokam būt laisvi.
Norim nuodėmei vergauti,
savo norams pataikauti.
Dieve, mokyk mus, mažus,
būt laisvus, kaip nori Tu.
Kad išmoktume mylėti
ir kas dieną tobulėti.
Laisvė – Dievo dovana,
laisve panašus į Dievą aš.
Jėzus mirė už mane,
kad aš būčiau laisvas.
Simonas Dulko, 6a
—————————————
Laisve, tu tokia didi,
Tokia galinga ir labai man rūpi.
Laisve, tu tokia graži,
Liūdna, bet lyg saulė švieti.
Dėl tavęs kovot kitiems buvo sunku,
Tiek skausmo ir kraujo pralieta.
Dėl tavęs kovot buvo baugu,
Nes tiek nerimo, nežinios iškentėta.
Brangint tave kiekvienas turim,
Saugot ir prisimint visus skausmus
Ir stipriai mylėt tave mes turim
Nebijodami išlieti užslėptus jausmus.
Akvilė Sventickaitė, Ic
—————————————
Laisvė
Laisvė – jausmas nuostabus,
Ją pasiekt labai sunku.
Laisvė gali visada pradingt,
Todėl ją reikia saugot ir brangint.
Laisvė man į ugnį panaši,
Tik ugnis šiek tiek baisi.
Prie ugnies šilta ir jauku,
Visai kaip būti visiškai laisvu.
Laisvė man labai svarbi,
Ji mus moko – vertink, ką turi!
Juk, jei laisvės neturi,
Vadinas, daug ką prarandi.
Laisvė sukelia prisiminimus,
Kai lietuviai kovojo už mus.
Kad turėtume mes laisvę,
Ir gimtinę gražią gražią.
Linas Surdokas 6a
—————————————
Manoji laisvė
Laisvė-žmogaus vidinis pasaulis.
Man patinka tai.
Aš galiu ir noriu
Būt laisva.
Gyvenu ir kuriu laisvai,
Gražiai bendrauju ir bendradarbiauju,
Esu nesuvaržyta
Ir laiminga.
Mano teisės laisvos,
Norai laisvi, ketinimai geri.
Imti ir duoti
Aš ketinu.
Myliu savo gimtą šalį,
Laisvą šalį.
Gera man joje gyventi
Savo Lietuvoj brangioj.
Aš savo šaly laisva,
Man miela, gera diena.
Nebeskauda nei širdies,
Nebėra blogos minties.
Trokštu meilės begalinės
Sau, Tėvynei…
Laisvas aš žmogus esu
Ir galiu gyventi troškimu.
Visada žinau, ko noriu,
Įgyvendint nesunku,
Aš galiu kalbėt drąsiai
Ir protingai tai pratęsti.
Miela man savoj tėvynėj,
O krūtinėj laisva ir erdvu,
Mažas aš žmogus esu,
Bet laimingas, kad esu.
Laisvė – iškalbinga ji
Visur ir visada,
Smagu, jog mūsų tauta
Seniai laisva.
Karai niokoja šalį,
Stichijos neaplenkia jos,
Tačiau laisvi mes tapom,
Nes didis noras buvo.
Graži manoji Lietuva,
Žalia savais laukais, miškais.
Laisvai aš bėgu
Bei tuo didžiuojuosi.
Draugai, kaimynai, giminės…
Išvykę jie svetur, tačiau
Nenugalimas noras yra sugrįžti
Lietuvon.
Laisvė manojoj širdy
Visada buvo ir bus.
Nes gimiau jau laisvoj Lietuvoj,
Lietuvoj brangioj.
Žmonės laisvi ir geri,
Bet tikrai ne visi-
Jaučia mano širdis jautri.
Galim gyventi ramiai ir gražiai,
Nes laisvi esam visi,
Reikia darnos,
Ir ramybės mums visiems.
Moralė žmonių
Reikalinga, kaip oras.
Troškimai, geri ir tvirti,
Reikalingi kartu.
Demokratija manoj šaly
Nesuvaržyta yra,
Moralės normos, deja,
Peržengia ribas…
Graudu ir liūdna
Manoj širdy.
Tačiau draugų rate
Jaučiuosi saugi.
Gyvenimo tėkmė
Vis teka ir teka…
Nenuilsdama brangi,
Prisimindama save.
Žmonija svetimėja,
Pasigendu tolerantiškumo.
Pilnavertis gyvenimas
Atima laisvę, atsakomybę.
Norėčiau skristi
Laisvai kaip paukštis.
Nejausti iš šalies problemų,
Rūpesčių rimtų.
Manau, ateis tas laikas,
Ir aš subręsiu tam
Gražiam, tyram
Pasauliui.
Laiminga aš, manau,
Ir tu, ir jis, ir jie,
Ir mes,
Kai saulė šviečia, spindi…
Žmogus ramus ir laisvas
Gali būti.
Tikrai žinau dažnai,
Tremtis įrodė.
Sunkumus nugalėjo
Noras, meilė šaliai.
Laisvi visi mes tapom,
Per jėgą, kančią,
Ilgą kelią.
Mano šalis man miela,
Aš jaučiuos nesvetima.
Nenorėčiau palikti
Aš jos.
Daugelis žmonių
Ją paliko.
Bėgo, pabėgo…
Kažkur, kur geriau ir mieliau.
Negaliu to daryti,
Nes neleidžia širdis.
Visada aš jaučiu,
Kad sugrįžti reikės…
Meilė valdo mane,
Ilgesys sudraskytų mane.
Aš gimiau šioj šaly
Ir norėčiau numirti joje.
Nesu abejinga
Šiam kraštui,
Jo gamtai, žmonijai
Bei laisvei šalies.
Gimto krašto netekti
Būtų žiauriai sunku.
Laisvė jame
Mane traukia gyventi čia .
Myliu žmones, paukščius,
Gyvūnėlius mielus,
Negaliu be gamtos,
Be tėvynės gimtos.
Kviesiu draugus Lietuvon
Pažiūrėti, sugrįžti čionai.
Pabendrauti laisvai, nuoširdžiai…
Ir pabūti išvien su visais.
Tėvynės ilgesys
Pakeis žmoniją.
Gyvenimo išbandymai
Padės atrasti prasmę.
Tautos vienybė
Suteiks pasitikėjimo ir ryžto.
Nugalėsim viską
Mes kartu.
Nepasiduoti turim
Visur ir visada.
Gyvenimo sunkumams
Neleisti sunaikinti mūsų.
Lietuviai esam,
Graži ta mūs gamta,
Širdy patriotizmas plazda
Ir skamba lyg tyra daina.
Mylėkim savo kraštą,
Gimtą kraštą.
Laisvi mes esam
Savoj brangioj šaly.
Didžiuokimės, kad esam
Lietuviai mes.
Mylėkime save, kitus…
Ištieskim pagalbos ranką drąsiai.
Lai būna mums
Gerai ir gera
Savoj tėvynėj mylimoj,
Gimtojoj Lietuvoj.
Užaukime sveiki,
Pamokykime kitus.
Nesutrikime susidūrę su
Sunkumais savam krašte.
Patriotai atsakingi
Išliksim visi.
Jauskimės laisvi,
Tačiau įsipareigoję
Taipogi visi.
Nebėkim svetur,
Pabūkim čionai,
Gimtinėj, šalelej savoj,
Žaliajam krašte,
Laisvajam krašte.
Greta Belevičiūtė, 6b
—————————————
Tai laisvė, spindinti mūsų akyse,
Lyg saulė, spindinti naktyje.
Tartum auksas, nušvitęs manyje,
Stipria šviesa suspindėjęs.
Laisvė- tai laisvas aš,
Tartum vėjo nešiojamas lyg plunksna,
Srovės plukdomas palengva.
Laisvė – tai kiekviena mana laisva diena.
Visi mes esam laisvi
Kaip jūra, kaip draugeliai visi,
Visur blaškomi, sukurti,
Bet mes esam laisvi.
Laisvė- į priekį kylanti audra,
Ji iš širdies tarsi pūga veržias.
Laisvė – tai kiekviena mana diena,
Be jos gyvenimo nėra.
Simona Karčiauskaitė, IIIb
—————————————
Žmogžudžio ranka sunkioji
Prieš nekaltą minią stojo,
Savo tankų vamzdžiais mojo,
Šautuvus iškėlę laikė,
Į beginklį žmogų taikė.
Žmonės rateliu sustojo ir kartojo:
– Už laisvą Lietuvos šalelę!
Ar ji išliks, ar ji gyvuos?
Bet priešui ji tikrai nepasiduos.
Dieve, tu apgink nuo karo
Laisvės prašančiąją šalį.
Tyliai šnabžda mūsų lūpos:
-Būsi Tu laisva, šalele.
Aurimas Naruševičius, 6a
—————————————
Išlaisvink mane, laisve,
Iš šio vienatvės liūno,
Lai laisvas tavo kvapas
Pasiekia mano kūną.
Laimingi tie, kurie laisvi,
Kurie pajutę jos esybę.
Ir visiškai naktis jau nebaisi,
Kai laisvas ir šviesus esi.
Herkus Biekša, IIIb
—————————————
Meilė tėvynei
Per amžius taupyta jėga
Išblėso kaip meilės jausmai,
Bet rankų neleisk man nuleist,
Nes širdy plazda bočių narsa.
Per amžius kovės didvyriai narsiai
Ir priešų pajėgas žudė piktai.
Kėlės nuo žemės didvyrių pulkai.
Gyvenimo kovą laimėjo tvirtai.
Te veiduos spindi atgimimo žymė
Ir gaudžia pergalės varpas širdy.
Teskamba laisvės giesmė
Ir krykštauja žmonės laisvai.
Viktorija Mereškevičiūtė, Ic
—————————————
Tėvynė
Čia auga medžiai ir gėlės,
Čia žydi sodai ir pievos,
Čia mūsų tėvynė,
Nuostabi ir mylima.
Senovėj čia augo mūs bočiai,
Kariavo ir gynė Tėvynę,
Saugojo ją mums,
Savo saulės vaikams.
Tėvyne, esi tu mūsų širdis!
Negyventume mes be tavęs,
Be tavo šilumos ir jaukumo.
Mylėsim tave amžinai, brangioji Tėvyne!
Matas Valatka, Ic
—————————————
Sugrįžkit
Sugrįžkit protėvių takais,
Išvykę sesės, broliai.
Su meile lauksim jūs labai,
Šalies brangios rytojuj.
Tikėjimu, viltim ir siekiais
Gyvenkim, aukime kartu.
Tik ta šalis stipri ir daug pasiekia,
 Kurioj vieningi esam aš ir tu.
Sustokim susikibę rankom
 Ir kelią ateičiai nutieskime kartu,
O sunkumus kely tėvynės siekim
Įveikti darbu ir bendru tikslu.
Lukas Mickevičius, Ia
—————————————
Daugiau nei žodis
 Meilė begalinė,
 Noras būt savim,
 Vienybė mus veda
 Doro tikslo link.
Lietuvoje gimę,
Lietuvoj užaugę
Nepriklausomybę ginam,
Nes ji mums brangiausia.
 Širdyje įrėžta –
 ,,Mūsų Lietuva”,
 Neatims to niekas,
 Nė jokia jėga.
Nėra nieko brangiau
Nėra nieko brangiau
 Už laisvės kainą.
Nėra nieko brangiau
Už tautos laimę.
Nėra nieko šviesiau
Už tėvynės saulę.
Nėra nieko šviesiau
 Už tautos protą.
 Nėra nieko stipriau,
Už tautos vienybę.
 Nėra nieko stipriau
Už meilę tevynei.
 Nėra nieko gražiau
 Už gimtąjį kraštą.
 Nėra nieko gražiau
 Už žodį ,,Laisvė”.
Viltė Žilinskaitė, Ia
—————————————
Lietuva
Tėvyne mūsų, būk laisva,
Kaip Baltijos bangos puta,
Kaip ošiantys miškai žali,
Kaip mūsų norai amžini.
Padėsime mes tau visi,
Sutelksime jėgas kartu,
Kad žemėj mylimoj gimtoj
Laimingi būtum ir laisvi.
Lai gėris,meilė ir šviesa
Lydės mus visada, visur
„Lietuva“ kartosim  amžinai,
Nes tai tėvynė mūsų.
Danielius Bartnikas 7b
—————————————
Laisvė
Tai paukščio skrydis,
 tai skambi giesmė,
 kada kiekvienas turi teisę
 judėt, kur nori, skelbti žodį laisvą!
 Šaly savojoj laisve pažymėtoj
 alsuoti galim pilna krūtine.
 Juk protėviai taip sunkiai iškovojo,
 kad būtum pripažinta, lygiavertė ir stipri tauta.
Aukštai iškėlę galvas šiandien galim
 skelbt išdidžiai: – Čia – Lietuva!
 Ir plevėsuojant vėliavai trispalvei tariam:
 -Mūs žemė, mūs tauta – laisva!
 Adrija Daugėlaitė, 7b
—————————————
Tėvynės dangus tapo
Svetimas, šaltas.
Visai kaip lietus. Širdžiai
Artimas, kaltas.
Dėl ko? Nežinia…
Mano mintys užkaltos
Tvirtom medžio lentom,
Kurios degė delne,
Kurios tirpo laike ir išnyko
rūke…
Tik mintys aiškesnės netapo…
O tėvynėj dangus, toks
ryškus…
Man regis, apako….
Rasa Abramavičiūtė, IVb
—————————————
Kiekvienas siekiam laisvės,
bet ji pavirsta tik tyliu
skausmu,
kurį širdy nešiojamės be tikslo,
ir kojos klumpa einant mums
lygiu keliu.
Kiekvienas siekiam laisvės,
kuri seniai paskendo
beprasmiško gyvenimo ritme…
Ir patys esame kalti
Dėl to, kad laisvė tapo nepasiekiama.
Kiekvienas siekiam laisvės,
Bet ji toli nuo mūsų paslėpta,
todėl vis stengiamės
į kitą kraštą nukeliauti…
Gal rasim ją kitų – ne savo – širdyse …
Rasa Abramavičiūtė, IVb
—————————————
Laisvė
Sučiulbo zylutės vakarą šaltą,
Jos skleidė mums žinią apie Lietuvą laisvą.
Pasklido žinia apie Lietuvą laisvą-
Mažą ir didžią , šiltą ir šaltą.

Žvelgė į dangų mūs brangios trispalvės,
Iškėlę jas žmonės kovojo narsiai.
Meilė  tėvynei  sužibo staiga,
gėlės sužydo mūs laisvės dėka.

Rokas Kašėta, 5a
—————————————
Lietuva, tu būk laisva,
Gimtine,  tu mana.
Tu galinga ir vieninga,
Ir graži kaip visada.
Mes laimėjom laisvę,
Stojom mes prieš tankus.
Daug kas žuvo,daug nežuvo,
Mes laimėjom  laisvę.
LIetuviais esame mes gimę,
Lietuviais mes ir būsim.
Kiekvieną priešą vysim,
Laimėsim ir nežūsim.
Ūla Jaruševičiūtė, 5a
—————————————
Sausio 13-oji
Rytais neramu,
Vakarais šiurpu.
Tai mano tėviškė
Aš ją taip branginu.
Miestuos ir kaimuos
Būriai žmonių,
Laukia jie laisvės,
 Nors jiems ir baugu.
Jiems skauda ir liūdna,
Klaiku, neramu….
Dejuoja ir šaukia:
,,Laisve, kur gi tu?”.
Nikolė Babrauskaitė 5a
—————————————
Naktis. Aplinkui girdėti tyla,
Nekaltų žmonių klyksmai
Skambantys keli žodžiai:
Lietuva, laisvė, meilė…
Žmonės tiki žodžių galybe,
Žmonės myli savo gimtinę.
Net tanko garsus ūžesys
Nesudrebina Lietuvos ateities.
Gabrielė Balionytė, 5d
—————————————