DP (Diplomo programa)

Skirta 17-19 m. mokiniams, apima ugdymą 11-12 klasėse

Diplomo programa yra visuminio ugdymo programa, grįsta nuoseklumu bei vertybiniu ugdymu. Skatinamas visapusiškas požiūris į mokymąsi, ugdomas bendruomeniškumas bei žingeidumas.

Mokinys privalo studijuoti šešis mokomuosius dalykus iš šių dalykų grupių: 1. Kalba ir literatūra; 2. Užsienio kalbos; 3. Socialiniai mokslai; 4. Gamtos ir taikomieji mokslai; 5. Matematika; 6. Pasirenkamieji dalykai (iš 2–4 dalykų grupių). Trys studijuojami aukštesniuoju (angl. – higher level – HL), trys – standartiniu lygiu (angl. – standard level – SL).

Taip pat privalomi kursai ir veiklos:

  • pažinimo teorija (angl. Theory of Knowledge) – 100 valandų kursas per 2 metus, mokantis suvokti ir paaiškinti pažinimo esmę, kritiškai įvertinti skirtingus pažinimo būdus ir pažinimo sritis;
  • išplėstinis rašinys (angl. Extended Essay) – savarankiškas mokslinis darbas – apie 4000 žodžių rašto darbas – rašomas visus metus pasirinkus tiriamąjį klausimą iš kurio nors vieno studijuojamo dalyko;
  • kūryba, aktyvumas, tarnystė (angl. Creativity, Activity, Service (sutrumpintai CAS)) skiriama po 2 – 3 val. per savaitę. Kaip atsvara griežtiems akademiniams reikalavimams ši programa leidžia mokiniams rinktis popamokinę veiklą pagal pomėgius bei gebėjimus. Mokiniai skatinami imtis iniciatyvos, dirbti grupėmis, išmėginti save naujose veiklose, vertinti savo galimybes bei pasiekimus, suvokti savo, kaip bendruomenės narių, atsakomybę.

Visos pamokos, išskyrus lietuvių kalbos, organizuojamos anglų kalba, mokomasi iš specialių šiai tarptautinei programai skirtų vadovėlių. Lietuvių kalba nėra nuvertinama – ji, kaip mokomasis dalykas, yra privaloma, taip pat minimos lietuviškos šventės, puoselėjamos nacionalinės, krikščioniškosios tradicijos.

 

Plačiau apie programą https://ibo.org/programmes/diploma-programme/

DP programos koordinatorė Giedrė Kalinauskienė giedre.kalinauskiene@benediktas.org