Su Verbų procesija įžengėme į Didžiąją savaitę

Ankstų sekmadienio rytą Šv. Benedikto gimnazijos bendruomenė su verbų šakelėmis rankose skubėjo į gimnaziją dalyvauti tradicinėje Verbų procesijoje į Šv. Kazimiero bažnyčią švęsti eucharistiją. Verbas pašventino ir procesijai vadovavo gimnazijos kapelionas kunigas Rimantas Simanavičius. Jam talkino Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas Rytis Baltrušaitis.

Grojant orkestrui, melsdamiesi, giedodami giesmes ir garbindami Viešpatį dalyvavimu procesijoje su verbų šakelėmis rankose įžengėme į bažnyčią.

Verbų sekmadienio liturgija išskirtinė, kiekvienąkart dovanojanti kažką nauja. Šv. Mišių pradžioje buvo paskelbta evangelija, nukėlusi visus į Jeruzalę. Kunigai su choristais ir patarnautojais pasikeisdami perskaitė Kristaus kančios istoriją, užrašytą evangelisto Luko. Tai buvo įspūdinga.

Šv. Mišios baigėsi palaiminimu. Klebonas Rytis Baltrušaitis kvietė visus „Žengti džiaugsmingai – iškėlus verbas, o grįžęs namo galit smagiai pamušti namiškius, sakydami: „Ne aš mušu, verba muša…“

Vyresnioji tikybos mokytoja Roma Raškevičienė