Sutvirtinimo sakramento šventė

Šeštadienio, gegužės 4 dieną, rytą Šv. Kazimiero parapijoje vyko didelė šventė – 64 Šv. Benedikto gimnazijos mokiniai tapo tikrais krikščionimis. Jiems buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas – krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Tai žmogaus, asmens įkrikščioninimo užbaigimas.

Šventosios Dvasios veikimas pasireiškia per septynias dovanas. Tai išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas, maldingumas, Dievo baimė.

Sutvirtinimo sakramentą teikė Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila, iškilmingą šv. Mišių auką kartu su parapijos klebonu R. Baltrušaičiu aukojo dar keturi kunigai.

Tikybos mokytoja metodininkė Reda Savulionienė