Stažuotėse įgyta patirtis – inovatyvaus ir integralaus ugdymo mokykloje link

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2019 metų kovo 25–29 dienomis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje vyko stažuotės „Gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų integracija“ ir „3D modeliavimas, dizainas ir spausdinimas“. Trumpalaikių stažuočių Lietuvos mokyklose tikslas – patyrusių mokytojų, tobulinusių savo kvalifikaciją užsienyje, dalyvaujančių tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose, rengiančių mokomąsias ir metodines priemones, dalijimasis gerąja patirtimi su Lietuvos mokyklų mokytojais – stažuotojais, norinčiais įgyti naujos patirties ir tobulinti savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Matematikos mokytojos ekspertės Jolantos Pacevičienės bei matematikos ir informacinių technologijų mokytojos metodininkės Renatos Janulienės stažuotėse pagal parengtas programas „Gamtos mokslų, matematikos ir informacinių technologijų integracija“ ir „3D modeliavimas, dizainas ir spausdinimas“, skirtas inovatyviems tiksliųjų, gamtos, technologijų ir kitų dalykų mokytojams, norintiems įgyti ar tobulinti tiek integruotų pamokų organizavimo ir vykdymo patirtį, tiek darbo trimatėje aplinkoje įgūdžius, dalyvavo aštuoni įvairių dalykų mokytojai iš Anykščių, Druskininkų, Kauno, Mažeikių, Šiaulių, Palangos miestų. Mokytojai – stažuotojai gimnazijoje turėjo galimybę susipažinti su mokyklos istorija, mokyklos bendruomene, edukacinėmis gimnazijos aplinkomis ir jų savitumu, dalyvavo mokyklos praktinėje veikloje. Stažuotės metu buvo stebimos ir aptartos naujausiais inovatyviais metodais paremtos atviros pamokos: integruota informacinių technologijų ir dailės pamoka „3D gėlės“ (I, II dalys) bei „Dėmių interpretacijos“; „Žaidžiu ir skaičiuoju“ – interaktyvių grindų sistemos FUNTRONIC panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme; integruota matematikos ir anglų kalbos pamoka „Geometrinės figūros“ 3D klasėje; integruota matematikos ir chemijos pamoka ,,Kiekybinė mišinių sudėtis“ 3D klasėje; integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Lygtys aplink mus“; integruota matematikos ir biologijos pamoka „Sveikos gyvensenos ir mitybos dermė“; pamokos „Sukinių projektavimas SketchUp aplinkoje“; „3D objektų ir aplinkos kūrimas SketchUp aplinkoje“; „Būsto dekoravimas. Įkvepiančios spalvos“; „Erdviniai kūnai“. Taip pat Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokytojai pristatė sukauptą patirtį ir organizuojant neformalaus ugdymo užsiėmimą „3D modeliavimas ir dizainas“ bei Alytaus miesto jaunųjų matematikų būrelio veiklą. Stažuotės metu taip pat vyko edukacijos Alytaus miesto savivaldybėje „Matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokslų specialistų poreikis Alytaus miesto perspektyvoje ir jauno specialisto galimybės“ bei Alytaus miesto profesinio rengimo centre „3D technologijų galimybės ir jų panaudojimas. Programos SolidWorks pristatymas“. Ekskursija „Inžinerinio sektoriaus galimybės“.

Atviros stažuočių veiklos atskleidė gimnazijos bendruomenės, kaip vieningai veikiančios sistemos, patirtį ir įdirbį ugdymo inovacijų diegimo srityje, požiūrį į ugdymo proceso integruotumą, kuris turi teigiamos įtakos gimnazijos mokinių dalykiniams pasiekimams. Gimnazijos mokytojų bendruomenė siekia ugdyti jauno žmogaus – mokinio – dalykines bei bendrąsias kompetencijas, leidžiančias integruotis nuolat besikeičiančioje, intensyvioje šiandieninio gyvenimo aplinkoje.

Stažuočių Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje metu mokytojai – stažuotojai patobulino informacinių technologijų naudojimo, inovatyvių ugdymo(si) aplinkų ir metodų kūrimo bei mokymo(si) proceso integralumo; profesinio tobulėjimo kompetencijas, kuriomis pasidalins su savo mokyklų mokytojų bendruomenėmis.