Projektas „Kubas“

Spalio 30 dieną gimnazijoje susitiko trijų mokyklų bendraminčiai. Mūsų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Janulytė pristatė projektą, kuriame Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos bendruomenė, bendradarbiaudama su Kauno Rokų gimnazija (veiklą tobulinanti mokykla) ir Alytaus šv. Benedikto gimnazija (konsultuojanti mokykla), nuo 2018 metų įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „KUBAS – kūrybinis ugdymas bendruomenėje ir asmeniniai siekiai”.

Projekto tikslas – pagerinti Lazdijų Motiejaus Gustaičio ir Kauno Rokų gimnazijų aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimus, įtraukiant bendruomenes bei pasitelkiant į pagalbą aukštesnius matematikos pasiekimus turinčią Alytaus šv. Benedikto gimnaziją.

Kokiais būdais galima pagerinti mokinių pasiekimus, susirinkusiems mokyklų atstovams patarė gimnazijos matematikos mokytojos. Sėkmės formulę pristatė gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė L. Janulytė.

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė R. Janulienė supažindino dalyvius su matematikos ir informacinių technologijų galimybėmis, pristatė su gimnazijos kolegomis vestas integruotas pamokas: „Prekių čekio kūrimas”, „Sudėtinės palūkanos”, „KMI skaičiavimas”, „Daugiakampių brėžimas”. Ji teigė, jog integruotos pamokos skatina kūrybiškai mokytis, sudaromos galimybės dirbti komandoje, padeda suprasti, kad turimas žinias ir įgūdžius galime pritaikyti visuose mokomuosiuose dalykuose, taip dirbti yra įdomu ir smagu.

Mokytoja pristatė ir išmaniojo telefono panaudojimo pamokose galimybes atsisiuntus įvairias programėles efektyviai panaudoti jas, atliekant užduotis, skiriant ir patikrinant namų darbus. Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė R. Janulienė jau turi nemažą darbo optimaliai išnaudojant 3D klasės privalumus patirtį, todėl kolegoms parodė, kaip matematikos pamokose vaizdžiai demonstruojami erdvinių ir plokštumos figūrų ypatumai, kaip ugdomas erdvinis mokinių mąstymas. Pasirinkusiems „3D modeliavimo“ modulį, mokiniams sudaromos galimybės gilinti žinias ir įgyti praktinius tokio modeliavimo įgūdžius, susipažinti su šios veiklos perspektyvomis.

Vyresnioji matematikos mokytoja L. Grigūnienė nagrinėjo mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo galimybes matematikos pamokose. Ji akcentavo, kad ši kompetencija – svarbiausia, nes padeda išugdyti savarankiškus, visą gyvenimą mokytis pasiruošusius mokinius, kurie geba kelti sau tikslus, planuoja savo laiką, įvertina pažangą ir toliau planuoja veiklas.

Kokie mąstymo įrankiai padeda ugdyti mokėjimo mokytis ir gebėjimo mokyti kompetenciją? Tai lemia daug faktorių, bet mokytojui labai svarbu pasirinkti aktyvius, naujus, smagius ugdymo metodus, gebėti planuoti laiką, ugdymo turinį sieti su realiu gyvenimu, aktualijomis, daugiau tyrinėti, dažniau atrasti…

Mokytoja pristatė „Aktyviosios klasės“ pamokas, pasidalijo patirtimi, kaip galima jomis pasinaudoti ugdymo procese. Šiose pamokose galima atrasti visus ugdymo procesui keliamus reikalavimus, tik reikia mokėti pasinaudoti ir kūrybiškai pritaikyti turimą medžiagą ne tik atskiroms temoms aiškinti, bet ir įvairioms praktinėms, projektinėms veikloms.

L. Grigūnienė svečiams pristatė mąstymo žemėlapių panaudojimo matematikos pamokose galimybes, kaip didžiausią naudą, ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją, įvardino kognityvinių mąstymo procesų sujungimą su vizualine informacija. Mąstymo žemėlapiai palengvina įsiminimą, kuria įvairovę, įgalina lanksčiau išdėstyti temą, tinka kartojimui.

Ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją, labai padeda dalyvavimas projekte „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats”. Tai puiki galimybė ugdyti mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą, atsakomybę, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius – visas bendrąsias kompetencijas. Vyresnioji matematikos mokytoja L. Grigūnienė pasidalijo patirtimi, kaip sekasi patiems mokiniams kurti ir vesti matematikos pamokas, kokia didelė yra netradicinių pamokų nauda ugdant bendrąsias kompetencijas, populiarinant matematikos mokslą.

Apie motyvacijos mokytis matematikos didinimą, matematikos mokslo populiarinimą savo pranešime kalbėjo ir matematikos mokytoja metodininkė A. Jonienė. Ji pasidžiaugė jau trečius metus gimnazijoje veikiančia ir gabius vaikus ugdančia Jaunųjų matematikų mokykla. Mokytojos, dirbančios su gabiais ir matematiką mėgstančias Alytaus mokiniais, labai stengiasi, kad veikla būtų įdomi, todėl Jaunųjų matematikų mokykloje ne tik gilinamos ir plečiamos akademinės žinios, bet vyksta komandų varžytuvės, protmūšiai, kiekvienais metais organizuojamos išvykos į aukštąsias Lietuvos mokyklas, „pabėgimų kambarius”, susitikti su jaunaisiais matematikais atvyksta dėstytojai.

Mokytoja A. Jonienė pasidalijo savo paruoštomis užduotimis, nurodė daug šaltinių, kur galima rasti įdomių, nestandartinio mąstymo reikalaujančių užduočių. Mokytoja pasidalijo patirtimi apie gimnazijos mokinių ruošimą įvairiems konkursams, olimpiadoms, kuriuose aktyviai dalyvaujame ir skatiname savo mokinius nebijoti ir kovoti su geriausiais šalies matematikais.

Labai atidžiai projekto dalyviai klausėsi matematikos mokytojos metodininkės R. Krančiukienės pranešimo „Vertinimas – pagalba mokantis”. Susitikimo dalyviai iš savo patirties žino, kad vertinimas – pasiekimų matuoklis, bet reikia gebėti teisingai išmatuoti ir efektyviai panaudoti gautus duomenis, kad jie padėtų mokiniams suprasti savo klaidas, jas ištaisyti, paskatintų juos siekti aukštesnių tikslų.

Mokytoja R. Krančiukienė daug dėmesio skyrė formuojamajam vertinimui ir jo panaudojimo galimybėms matematikos pamokose. Juk svarbiausia problema yra ne ta, kad mokinys pamokoje išmoktų, bet ta, kaip padaryti, kad jis norėtų mokytis. To siekia kiekvienas mokytojas, o mokytoja R. Krančiukienė supažindino su savo vertinimo būdais, pasidalijo patirtimi, kaip atlikti refleksiją, kaip greitai sužinoti, ko išmoko (neišmoko) mokiniai ir toliau planuoti veiklą taip, kad mokiniai norėtų mokytis matematikos. Mokytoja kalbėjo apie darnių, šiltų santykių tarp mokytojo ir mokinių svarbą ugdymo procese, pristatė anketas, iš kurių gauna informaciją apie savo vedamas pamokas, ir pabrėžė, kad vertinimas yra pagrįstas tikėjimu, kad kiekvienas mokinys gali padaryti pažangą – tai svarbu jo savigarbai ir motyvacijai.

Matematikos mokytoja metodininkė R. Krančiukienė pasidalijo patirtimi, kaip gimnazijos matematikos, informacinių technologijų metodinio būrelio mokytojai analizuoja nacionalinių mokinių patikrų, VBE rezultatus ir kaip gautą informaciją pritaiko savo veiklose siekdami aukštesnių rezultatų. Mokytoja pristatė ir individualios mokinių pažangos stebėjimo metodiką, parodė surinktus duomenis, diagramas.

Mokytojos ekspertės L. Pacevičienės pranešimas „Netradiciniai mokymo(si) būdai matematikos pamokose” buvo labai įdomus, novatoriškas, žaismingas – turėjome galimybę sudėti dėliones, pažaisti domino, susipažinome su mokytojos paruošta didaktine medžiaga įvairioms matematikos temoms nagrinėti, pasimokėme, kaip linksmai išmokti skaičių dalumo požymius, nesibaiminant atlikti veiksmus su dešimtainėmis trupmenomis, sprendėme galvosūkius, pamatėme, kad net fukcijos išvestinę galima mokytis be streso, surandant ryšių su realiomis situacijomis.

Mokytoja, puikiai išmananti IT, parodė išmaniosios lentos galimybes, pademonstravo, kaip ugdymo procese galime panaudoti filmuotą medžiagą, parodė mokinių sukurtas priemones, naudojamas ugdymo procese. Pasirodo, mokiniai gali sukurti ne tik puikią metodinę medžiagą, bet paruošia ir puikias protmūšio užduotis.

Mokytojos J. Pacevičienės įžvalgos susitikimo pabaigoje puikiai rezonavo su gimnazijos direktoriaus pavaduotojos, matematikos mokytojos metodininkės L. Janulytės mintimis renginio pradžioje: sėkmės faktorių yra daug, bet labai svarbu ne tik pasiaukojantis mokytojo darbas, jo profesionalumas, bet ir santykiai su kolegomis ir mokiniais – geri rezultatai pasiekiami bendraujant, bendradarbiaujant, padedant vieni kitiems, gerbiant vieni kitus.

Susitikimo pabaigoje aptarėme pranešimus su kolegomis iš Lazdijų ir Rokų mokyklų, pasidžiaugėme galimybe pasidalinti patirtimi, dar kartą įsitikindami, kad viena didžiausių vertybių yra bendradarbiavimas.

Parašykite komentarą