Topolių 19a
Alytus, LT-63331

Vaiko gerovės komisija

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

PATVIRTINTA

Direktoriaus 2011 m. birželio 14  d.  įsakymu Nr. V-149

VŠĮ ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJA

Gimnazijos vaiko gerovės KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO

Tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Mokyklos vaiko gerovės komisijos ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas“,  reglamentuoja gimnazijos (toliau Apraše vadinama – Gimnazija), vaiko gerovės komisijos veiklos paskirtį, principus, sudarymą, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) vartojamas sąvokas.

3. Gimnazijos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą  ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Aprašu.

5. Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

5.1. individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;

5.2. vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsižvelgti;

5.3. vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;

5.4. bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;

5.5. nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;

5.6.  konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

6. Komisiją sudaro komisijos pirmininkas, pavaduotojas ir specialiojo ugdymo, prevencinio darbo bei krizių valdymo komandos nariai.   Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių,  komandų vadovus ir narius į komandas  skiria, Komisijos  darbo reglamentą tvirtina Gimnazijos direktorius. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

7. Komisija sudaroma iš 11 narių.

8. Komisijos nariais gali būti gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas), sveikatos priežiūros specialistas, klasių vadovai, mokytojai.

9. Į Komisijos sudėtį įtraukiami asmenys, turintys bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, gebantys dirbti komandoje, spręsti konfliktus, greitai ir laiku priimti sprendimus, išmanantys bendravimo su įvairaus amžiaus tarpsnio vaikais ypatumus, prevencinio darbo specifiką, atsakingi ir pareigingi.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

10. Komisija atlieka šias funkcijas:

10.1. remdamasi turima gimnazijoje atliktų tyrimų, vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina gimnazijos ugdymo/si aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;

10.2. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu gimnazijoje, saugios ugdymo/si aplinkos gimnazijoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu gimnazijoje;

10.3. bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos (Mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių savivaldos institucijomis), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;

10.4. inicijuoja Mokykloje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;

10.5. atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, nagrinėja kitus su vaiko gerove susijusius klausimus.

11. Komisija turi teisę:

11.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą Komisijos sprendimams priimti;

11.2. į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančių tarnybų, teritorinės policijos, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, klasių vadovus (kuratorius), vaikus ir kt.).

12. Spec. ugdymo komanda:

12.1.  atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų gimnazijos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

12.2. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą gimnazijoje;

12.3. siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

13. Prevencinio darbo komanda:

13.1. nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į gimnaziją ir sėkmingai mokytis;

13.2. analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;

13.3. spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų (kuratorių), švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;

13.4. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;

13.5. analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;

13.6. teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į gimnaziją ir iš jos,  mokinių sveikatos priežiūros gimnazijoje organizavimo;

13.7. siūlo gimnazijoje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;

13.8. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais.

14. Krizių valdymo komanda:

14.1. įvykus krizei gimnazijoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą gimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę gimnazijos bendruomenės dalį,  organizuoja krizės valdymo  priemones:

14.2. įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo mokykloje planą;

14.3. parengia informaciją apie krizę gimnazijos bendruomenei ir / ar žiniasklaidai;

14.4. apie situaciją informuoja gimnazijos bendruomenę, Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyrių ir Vilkaviškio vyskupijos kuriją, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą;

14.5. įvertina gimnazijos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja gimnazijos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su mokiniais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

(REGLAMENTAS)

12. Komisija yra nuolat veikianti.

13. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai.

14. Komisijos posėdžiai (komandų susirinkimai) organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Komandų pasitarimai organizuojami pagal poreikį (bendrai situacijai gimnazijoje aptarti, atskiriems atvejams nagrinėti, skubių veiksmų ir sprendimų reikalaujančiais atvejais ir kt.).

15. Komisijos posėdžius, komandų vadovų siūlymu, pageidavimu, kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – pavaduotojas ar kitas gimnazijos direktoriaus įgaliotas Komisijos narys, komandų susirinkimus – komandos vadovai.

16. Komisijos pirmininkas:

16.1. vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą, kuruoja komandų darbą;

16.2. pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus;

16.3. atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;

16.4. atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;

16.5. paveda Komisijos nariams, t. y. komandoms ir jų  vadovams,  pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti.

17. Komisijos sekretorius:

17.1. rengia Komisijos posėdžių medžiagą;

17.2. suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius;

17.3. renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;

17.4. tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;

17.5. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.

18. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

19. Svarstant konkretaus vaiko problemas, į Komisijos posėdį ar pasitarimą kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir /ar vaikas.

20. Komisijos pirmininko sprendimu į posėdį ar pasitarimą pakviesti ne Komisijos nariai gali dalyvauti svarstant tą posėdžio klausimą, į kurį yra pakviesti.

21. Komisijos posėdžio ar pasitarimo metu išklausoma Komisijos narių, vaiko, vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonė, kitų posėdyje ar pasitarime dalyvaujančių kviestinių asmenų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu.

22. Komisijos posėdžiai  (komandų susirinkimai) gali būti neprotokoluojami. Jei protokolas nerašomas, sprendimą pasirašo visi Komisijos (komandos) nariai.

23. Komisijos pirmininkas teikia Komisijos veiklos ataskaitą Mokyklos tarybai vieną kartą per metus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja Gimnazija.

25. Komisijos nariai ir sekretorius įsipareigoja informaciją, gautą vykdant Komisijos veiklą, saugoti ir neviešinti, išskyrus tą informaciją, kuri yra vieša.

26. Komisijos veiklos dokumentai (susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi ir tvarkomi Gimnazijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

________________________

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO

2011 m. birželio 14 d. Nr. V-149

Alytus

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo“,

1. S u d a r a u   tokios sudėties Gimnazijos vaiko gerovės komisiją:

Teresė Langienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,- pirmininkė;

Loreta Šimkevičienė, logopedė, spec. pedagogė metodininkė, - pirmininko pavaduotoja;

Asta Dabušinskienė, vyr. pradinių klasių mokytoja, - sekretorė;

nariai:

Aurelija Šeduikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Angelė Jonienė, matematikos mokytoja metodininkė.

Asta Sakalauskienė, vyr. socialinė pedagogė;

Vaida Neifaltė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Renata Janulienė, vyr. informacinių technologijų ir vyr. matematikos mokytoja;

Zita Pupkienė,  psichologė, II kategorija;

kun. Miroslav Dovda, direktoriaus padėjėjas sielovadai;

Nijolė Prieskienienė, istorijos mokytoja metodininkė.

2.  Į s a k a u  Gimnazijos vaiko gerovės komisijai parengti Gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašą (darbo reglamentą) iki 2011 m. birželio 20 d.

Direktorius                                                                                                                   Vytautas Bigaila

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KOMANDŲ SUDARYMO

2011 m. birželio 27 d. Nr. V-151

Alytus

Atsižvelgdamas į Vaiko gerovės komisijos teikimą,

1. S u d a r a u   tokios sudėties komandas:

spec. ugdymo:

Loreta Šimkevičienė, logopedė, spec. pedagogė metodininkė, - vadovė,

narės:

Aurelija Šeduikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Angelė Jonienė, matematikos mokytoja metodininkė;

prevencinio darbo:

Asta Sakalauskienė, vyr. socialinė pedagogė, - vadovė,

narės:

Vaida Neifaltė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Renata Janulienė, vyr. informacinių technologijų ir vyr. matematikos mokytoja;

krizių valdymo:

Zita Pupkienė,  psichologė, II kategorija, - vadovė,

nariai:

kun. Miroslav Dovda, direktoriaus padėjėjas sielovadai;

Nijolė Prieskienienė, istorijos mokytoja metodininkė.

2.  P r i p a ž į s t u   netekusiais galios VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus įsakymus 2004 m. lapkričio 12 d. Nr. V-75, 2007 m. lapkričio 15 d. ir 2010 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-07.

Direktorius                                                                                                                   Vytautas Bigaila

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO

2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-163

Alytus

Atsižvelgdamas į VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. P-113 „Dėl Zitos Pupkienės atleidimo iš darbo“,

p a k e i č i u  VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2011 m. birželio 14 d. įsakymu patvirtintos Vaiko gerovės komisijos sudėtį – vietoj Zitos Pupkienės, psichologės, įrašau  Astą Draugelienę, psichologę.

Direktorius                                                                                                                                    Vytautas Bigaila

SPECIALIOJO UGDYMO KOMANDOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2013-2014 M.M.

Tikslai:

1. Padėti specialiųjų poreikių mokiniams integruotis į gimnazijos gyvenimą.

2. Taikyti mokomojo dalyko programą ir mokymo(si) krūvį, atitinkantį mokinių gebėjimus

ir poreikius, lavinti sutrikimą kompensuojančias funkcijas.

3. Užtikrinti emocinį ir psichologinį mokinių saugumą gimnazijoje.

4. Įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, tenkinti ypač gabių mokinių

mokymosi poreikius, tinkamai organizuojant jų ugdymą.

Uždaviniai:

1. Laiku identifikuoti mokinius, turinčius mokymosi sunkumų, ir atlikti jų pradinį

pedagoginį-psichologinį įvertinimą.

2. Kolegialiai aptarti individualius darbo su mokiniais planus, programas, būdus ir metodus,

teikti rekomendacijas mokytojui, dirbančiam su itin gabiais ar mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais.

3. Konsultuoti mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus dėl mokinių specifinių

psichologinių problemų: emocijų ir elgesio sutrikimų, adaptacijos ir kt.

4. Konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą mokytojams, rengiant programas specialiųjų poreikių mokiniams, jas suderinti.

5. Detaliai analizuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo ir ugdymosi pasiekimus,  vertinimus.

6. Analizuoti ir skleisti mokytojų darbo ir bendradarbiavimo su specialiųjų poreikių mokiniais ir

jų tėvais gerąją patirtį, skatinti mokytojus kelti kvalifikaciją specialiojo ugdymo srityje.

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SPECIALIOJO UGDYMO KOMANDOS

VEIKLOS PLANAS

2016-2017 M. M.

Eil.nr. Veiklos turinys Data Atsakingas
1. Posėdžiai, susirinkimai    
1. VGK veiklos plano aptarimas, parengimas. Spec. poreikių mokinių ir mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų bei lankančių logopedijos pratybas, sąrašų suderinimas. 2016-09-05 L. Šimkevičienė
2. Pritaikytų programų, parengtų spec. poreikių mokiniams, suderinimas. Mokinių, lankančių logopedijos   ir specialiąsias pratybas, grupių sąrašų suderinimas.

2016-09-09

2017-02-01

L.Šimkevičienė
3. Spec poreikių mokinių pirmojo ir antrojo pusmečių ugdymo(si) pasiekimų aptarimas.

2017-01

2017-06

N.Jaciunskienė

L.Šimkevičienė

4. Mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų pasiekimų vertinimas. Logopedės, spec. pedagogės   veiklos ataskaita.

2017-01

2017-06

L. Šimkevičienė
5. Pirmųjų ir penktųjų klasių bei naujai atvykusių mokinių adaptacijos ir mokymosi sunkumų aptarimas bei problemų sprendimas. 2016-11

N.Jaciunskienė

L.Šimkevičienė

A.Sakalauskienė

A.Draugelienė

6. Pamokų lankomumo, žalingų įpročių , netinkamo elgesio problemos ir jų sprendimo būdai. Pagal poreikį Vaiko gerovės komisija
2. Individuali pagalba mokiniams, mokytojams, tėvams.    
1. Programų parengimas spec. poreikių mokiniams. 2016-09-09 L.Šimkevičienė
2.. Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pedagoginis- psichologinis vertinimas ( pagal tėvų ir mokytojų pageidavimus. Visus metus

A.Draugelienė

L.Šimkevičienė

3. Pagalba mokytojams, klasių vadovams, sprendžiant iškilusias problemas. Visus metus

N.Jaciunskienė

A.Draugelienė

A.Sakalauskienė

L. Šimkevičienė

4. Individualios konsultacijos tėvams( globėjams, rūpintojams), mokytojams, mokiniams (pagal tėvų ir mokytojų pageidavimus). Visus metus

A.Draugelienė

A.Sakalauskienė

L.Šimkevičienė

5. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos kontrolė. Iki kiekvieno mėn. 7 dienos

A.Sakalauskienė

Klasių vadovai

3. VGK narių kvalifikacijos kėlimas    
1. Kursų ir seminarų lankymas pagal kvalifikacijos kėlimo institucijų siūlomas programas. Visus metus N. Jaciunskienė