Topolių 19a
Alytus, LT-63331

Patalpų nuoma

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

PATVIRTINTA

Direktoriaus 2011 m. vasario 21 d.

įsakymu Nr. V-94

(Direktoriaus 2012 m. rugsėjo 25 d.

įsakymo Nr. V-94 redakcija)

 

 

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS  NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos patalpų naudojimosi tvarka (toliau tekste –Tvarka) nustato paslaugų sutarties sudarymo ir patalpomis naudojimosi sąlygas.

2. Gimnazija savo patalpose teikia paslaugas bendruomenės ar juridiniams asmenims.

 

II. NAUDOJIMOSI PATALPOMIS TVARKA

 

3. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos patalpos pirmumo teise naudojamos:

3.1. gimnazijos mokinių ugdymo procesui;

3.2. gimnazijos mokinių neformaliam ugdymui.

3.3. Alytaus sporto ir rekreacijos centro mokinių grupių treniruotėms ir varžyboms iki 18.00 val.

4. Nuo 18.00 val. (darbo dienomis) ir savaitgaliais (laiko apribojimas netaikomas), gimnazijos patalpos gali būti naudojamos ir kitiems juridiniams asmenims bei fizinių asmenų grupėms, sporto varžyboms, kultūriniams renginiams, susirinkimams ir kt.

5. Suderinus laiką ir grafiką su gaunančiu paslaugas gimnazija pasirašo patalpomis naudojimosi sutartį. Jei sutartis sudaroma su fizinių asmenų grupe, ją pasirašo gimnazijos vadovas ir fizinių asmenų grupės atstovas.

6. Gaunantys paslaugas gali naudotis persirengimo kambariais ir sanitariniais mazgais.

7. Gimnazijoje draudžiama:

7.1. rūkyti gimnazijos patalpose ar jos teritorijoje;

7.2. vartoti alkoholį ar būti apsvaigus nuo jo ar kitų psichotropinių medžiagų;

7.3. atsivesti į patalpas naminius gyvūnus;

7.4. vaikščioti, būti patalpose, kurios neįvardintos gimnazijos patalpų naudojimo tvarkos apraše;

7.5. gadinti gimnazijos turtą;

7.6. užsiimti gimnazijos patalpose veikla, nesuderinama su ugdymo aplinkai keliamais reikalavimais;

7.7. sutartį pasirašiusiems leisti naudotis skirtomis patalpomis tretiems asmenims.

 

III. ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

 

8. Paslaugų gavėjas už kiekvieną paslaugą sumoka mokestį pagal gimnazijoje išrašytą sąskaitą – faktūrą iki kito mėnesio 10 dienos.

9. Paslaugų įkainiai skaičiuojami už kiekvieną astronominę valandą taip:

9.1. kompiuterių klasės su kompiuterine įranga – 30,00 Lt (8,69 EUR);

9.2. sporto salė su persirengimo kambariais ir dušais – 45,00 Lt (13,03 EUR);

9.3. aktų salė – 50,00 Lt (14,48 EUR);

9.4. kitos patalpos – 30,00 Lt (8,69 EUR).

10. Paslaugos plaukimo baseine:

10.1. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos baseine mokiniai mokomi plaukti nemokamai, jiems taikomos nemokamos gydymo procedūros baseine ir saunoje.

10.2. Gimnazijoje teikiamos baseino bei saunos paslaugos, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-59 ,,Dėl VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijos baseino ir saunos”.

10.3. Vienos valandos bilieto kaina:

10.3.1. Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams:

be saunos – 3,00 Lt (0,87 EUR);

su sauna – 6,00 Lt (1,74 EUR).

10.3.2. Suaugusiems asmenims:

be saunos – 5,00 Lt (1,45 EUR);

su sauna -  10,00 Lt (2,90 EUR).

10.4. Baseinu ir saunos paslaugomis gali naudotis:

10.4.1. 8-12 bendrojo lavinimo mokyklų mokinių grupė.

10.4.2. 5-12 suaugusiųjų asmenų grupė.

10.5. Jeigu susidaro mažesnė grupė, paslaugomis galima naudotis sumokėjus už minimalią 8 mokinių ar 5 suaugusiųjų asmenų grupę.

10.6. Mokiniai nuo 16 metų baseino paslaugomis gali naudotis savarankiškai, o jaunesniojo amžiaus mokinius turi lydėti ir prižiūrėti suaugę asmenys.

10.7. Baseino ir saunos paslaugos teikiamos laisvu nuo pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų, vykdomų pagal nustatyta tvarka parengtą grafiką, metu.

11. Už paslaugas plaukimo baseine atsiskaitoma, perkant specialius vienkartinius bilietus.

12. Už paslaugas naudojantis patalpomis apmokama pavedimu į AB Vilniaus banko Alytaus filiale atsiskaitomąją sąskaitą LT487044060001999083, gimnazijos kodas 195320460.

13. Paslaugų gavėjas gimnazijai atlygina žalą, padarytą dėl jo kaltės.

14. Visa atsakomybė dėl  besinaudojančių patalpomis sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, įvykusių ne dėl gimnazijos kaltės, tenka tam, kas vadovauja sportuojančiai ar kitokia veikla užsiimančiai žmonių grupei.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Norintys gauti gimnazijos patalpose paslaugas pateikia raštu direktoriui prašymą, nurodydami pageidaujamas paslaugas, laiką ir užsiėmimų trukmę. Gavus sutikimą, su prašančiuoju pasirašoma paslaugos suteikimo sutartis, kurios terminas nustatomas vieneriems mokslo metams, jeigu nenumatoma kitaip, bet ne ilgiau trims metams.

16. VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimnazijos visuotinio dalininkų 2009 metų vasario 25 dienos susirinkimo nutarimu (Protokolo Nr. 1), patvirtinti salių ir kitose patalpose suteikiamų paslaugų įkainiai.

17. Už paslaugų suteikimą, aktų, choreografijos, sporto salėse ir klasėse atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotojas ūkiui Dobilas Kurtinaitis, tel. (8 315) 74938.

Už paslaugas  plaukimo baseine atsakinga baseino administratorė Ona Baublienė, tel. (8 686) 76063.

18. Tvarkos aprašą, tvarkos aprašo papildymus ar pakeitimus tvirtina gimnazijos direktorius.

19.  Tvarkos aprašas viešai paskelbiamas Alytaus šv. Benedikto gimnazijos interneto svetainėje.

 

 

Parengė: Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Dobilas Kurtinaitis