Topolių 19a
Alytus, LT-63331

Vidaus darbo tvarka

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 5.00 (1 Balsas)

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJA

 

PATVIRTINTA

Direktoriaus 2013 m. lapkričio 11 d.

įsakymu Nr. V-116

 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

SUDERINTA

Gimnazijos tarybos

2013- 11-07 posėdyje

(prot. Nr. 5)

 

 

MOKYTOJAMS

1. Mokytojas, turįs 1-ąją pamoką, į gimnaziją atvyksta 10 min. anksčiau, kad galėtų tinkamai pasiruošti darbui.
2. Mokytojas, dėl svarbios priežasties negalįs atvykti į pamokas, praneša gimnazijos administracijai iš vakaro arba tą pačią dieną viena valanda prieš pamokų pradžią.

3. Mokytojas, praleidęs pamoką arba pavėlavęs, privalo pasiaiškinti budinčiam gimnazijos vadovui arba direktoriui.
4. Mokytojas reikalauja:

4.1.  kad mokiniai būtų pasiruošę darbui, turėtų mokymuisi reikalingas priemones;

4.2.  kad būtų atsakinėjama taisyklinga kalba;

4.3.  kad, pasibaigus pamokai, tvarkingai susidėtų mokymosi priemones ir pasiruoštų kitai pamokai (tik pradinėms klasėms);

4.4.   kad kasdien dėvėtų mokinio uniformą;

4.5.   kad pirmosios pamokos pradžioje ir paskutinės pamokos pabaigoje būtų pasimeldžiama.

5. Jeigu mokinys pamokų metu pažeidžia mokinio taisykles, mokytojas jį įspėja arba informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus).

6. Mokytojui negalima:

6.1.   Vėluoti į pamoką ir ją užtęsti.

6.2.   Pakeisti pamokų tvarkaraštį be gimnazijos vadovų žinios.

6.3.   Išeiti iš klasės ir kabineto po savo pamokos nepatikrinus patalpų.

6.4.   Anksčiau baigti pamoką arba savavališkai jos nevesti.

6.5.   Už nedrausmingumą ar nepasiruošimą pamokai pašalinti mokinį iš klasės.

6.6.   Nepasiruošusį pamokai mokinį išsiųsti namo atsinešti mokymuisi skirtų priemonių.

6.7.   Atsisakyti klasės vadovo pareigų, jei ši gimnazija yra pagrindinė darbovietė.

7. Mokytojas privalo dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su tiesioginiu darbu. Nedalyvauti galima tik esant rimtoms priežastims, prieš tai paaiškinus administracijai nedalyvavimo priežastį.

8. Jei mokytojas šeštadienį arba sekmadienį dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose, varžybose, konkursuose, olimpiadose arba vyksta su mokiniais į ekskursiją, jam šios dienos kompensuojamos mokinių atostogų metu.

9. Mokinių atostogų metu mokytojams darbą paskirsto administracija. Jei mokytojas skirtą darbą atlieka greičiau nei numatyta plane, likusį darbo laiką mokytojas skiria savišvietai.

10. Laisvos dienos nuo pamokų, pageidaujant mokytojoms motinoms, turinčioms mažamečių vaikų, suteikiamos, laikantis atitinkamų teisinių dokumentų, jei taip įmanoma sutvarkyti tvarkaraštį, kad nenukentėtų mokinių interesai.

11. Laisva nuo pamokų diena skiriama mokytojo metodiniam ir dalykiniam tobulėjimui, taip pat dalyvavimui vadovaujamos klasės ir gimnazijos renginiuose.

12. Pasibaigus pamokoms arba kitiems užsiėmimams kabinete (klasėje) ar kitoje patalpoje, mokytojas drauge su budinčiu mokiniu patikrina inventoriaus būklę ir švarą, uždaro langus, praneša apie smulkius gedimus direktoriaus pavaduotojui ūkiui.

13. Kūno kultūros mokytojai pamoką baigia ne anksčiau kaip likus penkioms minutėms iki skambučio.
14. Jei mokinys nedalyvauja atskirose pamokose, mokytojas apie tai praneša klasės vadovui.

15. Mokytojai tiems mokiniams, kurie nedalyvauja kūno kultūros pamokoje (atleisti, sirguliuoja, neturi aprangos), siūlo stebėti pamoką arba dirbti skaitykloje.

16. Kūno kultūros ir technologijų mokytojai nepalieka vienų mokinių sporto salėje, dirbtuvėse pertraukų metu.
17. 5-8 ir I-IV klasių mokytojai tą pačią dieną užpildo elektroninį dienyną.

18. Mokytojai, dirbantys 5 – 8, I-IV gimnazijos klasėse, užpildo kontrolinių darbų grafikus likus savaitei iki kontrolinio darbo.

19. Tiek mokytojams, tiek mokiniams raštiškus skelbimus, stendus galima publikuoti tik su atsakingo gimnazijos vadovo viza.

20. Techninių priemonių panaudojimas:

20.1.   Technines priemones mokytojas naudoja pagal paskirtį.

20.2.   Jei techninė ar kita priemonė naudojimo metu sugedo, tą pačią dieną surašomas aktas, kuris pateikiamas patvirtinti gimnazijos vadovui.

20.3.   Techninių priemonių priežiūra rūpinasi kabinetų vadovai ir direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

21. Pavaduojantieji mokytojai privalo laikytis gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklių (dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, jeigu bus kalbama apie jų darbą ar jų dėstomą dalyką).

 

BŪRELIŲ, KITŲ MOKINIŲ KOLEKTYVŲ VADOVAMS, RENGINIŲ ORGANIZATORIAMS

 

22. Organizuoti renginius, ugdančius patriotinius, estetinius jausmus, kultūringo elgesio ir krikščioniškosios moralės įgūdžius, plečiančius mokinių akiratį, skatinančius saviraišką ir ugdančius intelektą.

23. Renginiuose panaudoti įvairias mokinių saviraišką ir kūrybiškumą ugdančias priemones, formas ir metodus.
24. Stebėti renginius, siekiant apsaugoti mokinius nuo narkotikų, psichotropinių ir kitų psichoaktyvių medžiagų (tabako, alkoholio ir kt.).

25. Įvairių gimnazijos renginių metu riboti pašalinių asmenų įėjimą į gimnaziją, registruoti renginio svečius nustatyta tvarka.

26. Renginius baigti ne vėliau 21.00 val. rudens – žiemos laiku, 22.00 val. pavasario – vasaros laiku.

27. Reikalauti, kad mokiniai renginių metu elgtųsi kultūringai, negadintų inventoriaus.

28. Pasibaigus renginiui, pasirūpinti, kad patalpa būtų sutvarkyta.

29. Jei renginio metu sugenda techninė priemonė ar kitas inventorius, surašyti aktą ir įteikti direktoriaus pavaduotojui ūkiui. Apie smulkius gedimus pranešti žodžiu.

 

KLASIŲ VADOVAMS

 

30. Padeda išrinkti klasėje tėvų ir mokinių savivaldos grupę  ir padeda jiems dirbti. Savivaldos grupės renkamos tėvų ir mokinių iniciatyva, remiantis daugumos nuomone.

31. Pirmojo tėvų susirinkimo metu klasės vadovas supažindina tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokinius su gimnazijos įstatais ir Vidaus tvarkos taisyklėmis.

32. Pagrindinius darbo su vadovaujamąja klase prioritetus ir uždavinius klasės vadovas numato darbo plane, kurį suderina klasių vadovų metodinės grupės susirinkime.

33. Pirmąją mokslo metų savaitę mokinius supažindina su saugaus eismo, mokinių ir gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklėmis. Per visus mokslo metus stebi, kaip ugdytiniai jų laikosi.

34. Organizuoja ugdytinių budėjimą paskirtose gimnazijos teritorijose ir klasėje.

35. Jeigu kas nors sugadinama gimnazijoje, klasės vadovas budinčiam gimnazijos vadovui padeda išaiškinti, kas tai padarė.

36. Kartą per tris mėnesius organizuoja kabineto sanitarinę dieną.

37. Jeigu mokinys be pateisinamos priežasties praleido pamoką (-as), klasės vadovams praneša tėvams (globėjams, rūpintojams).

38. Reikalauja, kad mokiniai, praleidę pamokas, per dvi dienas atneštų raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimą arba pristatytų gydytojo pažymėjimą.

39. Apie ugdytinių mokymąsi ir elgesį informuoja jų tėvus (globėjus, rūpintojus). Jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) nesirūpina vaikų ugdymu, kreipiasi į gimnazijos vadovus.

40. Palaiko nuolatinį ryšį su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir dalykų mokytojais.

41. Prieš vykdydamas ekskursijas, turistinius žygius, išvykas, pasirūpina reikalinga dokumentacija, instruktuoja mokinius saugumo klausimais, renginių, išvykų metu atsako už mokinių saugumą.

42. Mokiniui išvykstant iš gimnazijos, reikia:

42.1.   Mokiniui pageidaujant, išspausdinti mokinio mokymosi pasiekimų ir lankomumo suvestinę, sutvarkyti mokinio asmens bylą.

42.2.   Pareikalauti iš ugdytinio, kad grąžintų iš bibliotekos paimtas knygas ir vadovėlius.

43. Mokslo metų pradžioje sutvarko klasės mokinių asmens bylas.

44. Jeigu reikia, klasių ugdytiniams rašomos charakteristikos.

45. Apie renginius su klase už gimnazijos ribų praneša gimnazijos administracijai.

46. Klasių vadovai informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie institucijas, teikiančias pagalbą vartojus narkotikų, psichotropinių ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, paskelbia  sveikatos priežiūros, teisėsaugos, psichologinių konsultacijų įstaigų adresus, telefonus ir jų teikiamas paslaugas.

 

BUDINTIESIEMS MOKYTOJAMS

 

47. Gimnazijos valgykloje budi pradinių klasių mokytojai ir klasių vadovai kartu su savo klasėmis (per I ilgąją pertrauką – pradinių klasių mokytoja, per II ilgąją pertrauką – klasės vadovas).

48. Pradinių klasių mokytojai pertraukų metu stebi mokinių elgesį ir rūpinasi jų saugumu, o esant geram orui budi gimnazijos kieme.

49. Pertraukų metu pagal atskirą grafiką budi aktų salėje ir pusrūsyje.

 

BUDINTIESIEMS MOKINIAMS

 

50. Gimnazijoje budi 6-8  ir  I – II  klasių mokiniai.

51. Mokinių budėjimo grafiką klasėms sudaro Mokinių taryba.

52. Kiekviena klasė išsirenka mokinius, atsakingus už budėjimą - vyr. budėtojus (žr. Budėjimo taisykles).
53. Mokinių budėjimas pradedamas nuo pirmadienio po pirmos pamokos ir baigiamas 10 minučių po budinčių mokinių klasės paskutinės pamokos.

54. Budėjimą viena klasė kitai perduoda penktadienį po 3 pamokų. Perduodant budėjimą dalyvauja už budėjimą atsakingi mokiniai ir klasių vadovai, mokinių tarybos ir gimnazijos administracijos atstovai.

55. Budėjimo postuose budi po 2 mokinius, jei yra galimybė (klasėje daugiau kaip 26 mokiniai) valgykloje budi daugiau mokinių.

56. Mokytojai ir kiti atsakingi asmenys įvertina mokinių budėjimą penkių balų vertinimo sistema (5 – labai gerai, 4 – gerai, 3 – vidutiniškai, 2 – patenkinamai, 1 – nepatenkinamai).

57. Budintiems mokiniams, aplaidžiai atliekantiems pareigas, laiku neatvykstantiems į budėjimo vietą ar pasitraukiantiems iš jos be pateisinamos priežasties, taikomos drausminės nuobaudos.

58. Apie budėjimo metu įvykusius incidentus budintys mokiniai informuoja klasės vadovą arba už budėjimą tomis dienomis atsakingą administracijos vadovą ir įrašo į budėjimo lapą.

59. Budinčiųjų mokinių pareigos:

59.1.    Budėjimo metu segėti budėtojų skiriamuosius ženklus.

59.2.   Prižiūrėti, kad mokiniai negadintų inventoriaus ir patalpų, nešiukšlintų.

59.3.    Padėti užtikrinti švarą ir tvarką budėjimo vietose (nedelsiant surinkti šiukšles, informuoti budinčius valytojus, jei ką reikia sutvarkyti).

59.4.   Nuskambėjus skambučiui į pamoką pasirūpinti, kad budėjimo postas liktų švarus.

59.5.   Neleisti mokiniams lakstyti koridoriais, laiptinėse, sėdėti ant palangių, čiuožinėti laiptų turėklais. Jiems nepaklusus, informuoti apie tai klasės vadovą ar administracijos atstovą.

59.6.   Valgykloje budintys mokiniai privalo: reikalauti pavalgius nusinešti indus prie plovyklos langelio, rinkti šiukšles.

59.7.   Likus 2 minutėms iki pamokos pabaigos budėtojai išleidžiami budėti, o per valgymo pertraukas valgo pamainomis (pirma-vienas, paskui-kitas). Valgykloje budintys mokiniai (su skiriamaisiais ženklais) aptarnaujami be eilės.

59.8.   Budėjimo vietą be budėtojų palikti draudžiama.

60. Vyr. budėtojo pareigos:

60.1.   Suderinus su klasės vadovu paskirstyti mokinius į postus.

60.2.   Registruoti jų atvykimą į budėjimo vietas.

60.3.   Per pertraukas stebėti ir įvertinti budinčių mokinių darbą.

60.4.   Klasės budėjimui gimnazijoje pasibaigus kartu su klasės vadovu organizuoti aptarimą ir darbo įvertinimą.

60.5.   Pasiūlyti klasės vadovui įrašyti mokiniams į elektroninį dienyną už budėjimą pastabas, pagyrimus ar kitaip paskatinti.

 

REIKALAVIMAI MOKINIAMS

 

61. Kalbėti gražia, taisyklinga kalba, nevartoti žargonizmų ir necenzūrinių žodžių.

62. Kasdien dėvėti uniformą, pirmosios pamokos pradžioje ir paskutinės pamokos pabaigoje pasimelsti.

63. Sutikus mokytojus ar kitus asmenis gimnazijos teritorijoje, su jais sveikintis.

64. Tausoti sąsiuvinius ir vadovėlius.

65. Valgykloje, salėje, bibliotekoje, skaitykloje, ekskursijose ir kitur laikytis nustatytos tvarkos.
66. Praleidus pamokas nors vieną dieną, pristatyti raštišką paaiškinimą su tėvų (globėjų, rūpintojų)  parašu ar gydytojo pažymėjimą.

67. Tausoti klasės ir gimnazijos turtą, savo ir kitų daiktus.

68. Aktyviai dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje, ugdyti save kaip asmenybę.

69. Griežtai draudžiama vartoti tabaką, alkoholį, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, prekiauti jomis, platinti literatūrą šia tema.

70. Nešiukšlinti, saugoti medžius, želdinius, vejas.

71. Sugadinus gimnazijos inventorių, technikos priemones ar vadovėlius, atlyginti padarytus nuostolius.

72. Rūpintis mažesniaisiais, būti paslaugiems, pagarbiai bendrauti su mokytojais bei kitais  gimnazijos dirbančiaisiais.
73. Nežaisti azartinių žaidimų.

74. Gimnazijos teritorijoje nebendrauti su įtartinais apsvaigusiais asmenimis.

75. Per visas religines šventes kartu su savo tėvais dalyvauti gimnazijos bendruomenės organizuojamoje šv. Eucharistijoje.
76. Į gimnaziją atvykti ne vėliau kaip 5 minutės prieš pirmąją pamoką ir ne anksčiau kaip 30 minučių prieš pamokas.
77. Jei po skambučio praėjus 5 minutėms nuo pamokos pradžios neatvyksta mokytojas, klasėje budintis mokinys apie mokytojo neatvykimą privalo praneša administracijai.

78. Mokytojui įėjus į klasę, atsistoti ir pasisveikinti.

79. Nedalyvauti pamokose galima direktoriaus įsakymu ar susirgus, visuomenės sveikatos specialistės leidimu.
80. Į sporto ar choreografijos salę mokiniai eina tik mokytojui leidus ir tik su sportine apranga ir sportiniais bateliais.
81. Poilsio vakarus, vakarones organizuoti tik suderinus su klasės auklėtoju arba gimnazijos vadovu, iš anksto susitarus dėl renginio vietos ir laiko.

82. Pertraukų metu koridoriuose nebėgioti, nesistumdyti, nesėdėti ant palangių, grindų.
83. Laiptinėse judėjimas vyksta dešine puse. Laiptinėse draudžiama stovėti, čiuožti turėklais, vaikščioti ar bėgioti takais, skirtais mokiniams, turintiems judėjimo sutrikimų.

84. Per pertrauką išeiti iš gimnazijos teritorijos (į prekybos centrus ir kt.) draudžiama.
85. Nepranešus apie nedalyvavimą klasės ar gimnazijos organizuojamame renginyje, mokinys arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai), klasės auklėtojui arba gimnazijos administracijai prašant, pateikia paaiškinimą.
86. Laikytis visų Mokinio elgesio taisyklių.

 

BAUSMĖS MOKINIAMS

 

87. Mokytojo, klasės vadovo pastaba pažymių knygelėje (1 – 4 kl.), elektroniniame dienyne.
88. Direktoriaus pastaba arba papeikimas įsakymu.
89. Iškvietimas į mokytojų tarybos arba gimnazijos tarybos posėdį.
90. Mokinio perkėlimas į kitą klasę.
91. Pašalinimas iš gimnazijos (laikinai ar visam laikui).
92. Mokinio iškvietimas į gimnazijos mokinių tarybos posėdį ir priimtos taryboje nuobaudos taikymas: viešas atsiprašymas prieš klasės ar gimnazijos bendruomenę, pasiūlymas svarstyti mokytojų ar gimnazijos taryboje.

 

APTARNAUJANČIAM PERSONALUI

 

93. Gimnazijos aptarnaujančiojo personalo darbuotojų – raštinės vedėjo, vyr. buhalterio, buhalterės, bibliotekos vedėjo, bibliotekininko, inžinieriaus kompiuterininko, mokytojų padėjėjo, laboranto, operatoriaus, archyvaro, kiemsargio, patalpų valytojo, einamojo remonto darbininko, baseino administratoriaus, rūbininko, instruktoriaus gelbėtojo, budėtojo, vandens kokybės prižiūrėtojo, bendrosios praktikos slaugytojo pareigas ir konkretų darbą gimnazijoje reglamentuoja pareigybiniai nuostatai, patvirtinti gimnazijos direktoriaus.
94. Gimnazijos darbuotojai privalo:

94.1.   Dirbti atsakingai, kad būtų maksimaliai įgyvendinti pagrindiniai gimnazijos uždaviniai.

94.2.   Sistemingai tobulinti savo darbą, kelti profesinę kvalifikaciją.

94.3.   Vykdyti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus, taip pat laikytis Vidaus tvarkos taisyklių.

94.4.   Saugoti ir prižiūrėti gimnazijos turtą, skiepyti mokiniams gimnazijos turto saugojimo bei tausojimo nuostatas.

94.5.   Nustatytu laiku atlikti medicininę apžiūrą, būti atsargiems, siekiant išvengti traumų, laikytis sveikos gyvensenos normų.

95. Už gimnazijos ūkį aptarnaujančio personalo darbo kokybę atsako direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
96. Aptarnaujančio personalo darbo laiką reglamentuoti darbo dienomis taip:

96.1.   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ nuostatomis aptarnaujančiojo personalo darbuotojų, dirbančių visą etatą, darbas pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais pradedamas 8.00 val. ir baigiamas 17.00 val., o penktadieniais pradedamas  8.00 val. ir baigiamas 15.45 val. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12.00 – 12.45 val.

96.2.   Valytojai dirba, vadovaudamiesi mėnesio darbo grafiku, kurį parengia direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

96.3.   Kiemsargis pradeda ir baigia darbą, atsižvelgdamas į meteorologines ir gamtines sąlygas, kad mokiniai ir darbuotojai į gimnaziją darbui galėtų atvykti, nuvalytais nuo šiukšlių, lapų ar sniego takais.

96.4.   Jeigu darbuotojų, nepaminėtų šio skyriaus 99.2 ir 99.3 punktuose, darbo laikas neatitinka šių taisyklių 99.1 punkto nuostatų, tai jų darbo grafikai tvirtinami direktoriaus įsakymu.

96.5.   Aptarnaujančiojo personalo darbuotojai, turintys mažiau negu vieno etato krūvį, LR Darbo kodekso nustatyta tvarka dirba atitinkamai trumpesnę darbo dieną, jų darbo grafikai tvirtinami direktoriaus įsakymu.

97. Mokinių atostogų metu, kai aptarnaujančiojo personalo darbuotojams sumažėja tiesioginis darbo krūvis, jiems gali būti skirti kiti darbai, atitinkantys jų gebėjimus ir sveikatą.

98. Gimnazijos direktorius nustato aptarnaujančiojo personalo darbų apimtį atsižvelgdamas į jų atliekamų darbų specifiką.

99. Gimnazijos bibliotekos darbuotojai padeda mokiniams pasirinkti literatūrą ir moko naudotis knyga, kartu su mokytojais vadovauja rekomenduojamos literatūros skaitymui, propaguoja mokiniams ir gimnazijos darbuotojams knygas, stengiasi bibliotekos fondą padidinti bei išsaugoti. Vadovėlius išdalija mokiniams, o mokslo metų pabaigoje rūpinasi, kad būtų grąžinti į biblioteką.

100. Laborantas dirba vadovaujamas fizikos, chemijos kabinetų vadovų, laiku paruošia įrenginius bei aparatūrą laboratoriniams darbams, atsako už jam patikėtų įrengimų tvarkingą laikymą, vykdo saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus.

101. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas tikrina mokinių sveikatą, dienos režimą, mokinių maitinimo kokybę, sanitarinį – priešepideminį režimą, sanitarinę gimnazijos būklę, vykdo gimnazijos personalo, mokinių ir jų tėvų sanitarinį švietimą.

102. Raštinės vedėjas spausdina dokumentus, tvarko raštvedybą, statistinę apskaitą.

103. Valytojai atsako už joms paskirtų patalpų ploto švarą bei sanitarinę būklę. Joms nustatytomis darbo valandomis gali atlikti smulkius ūkinius įpareigojimus, prižiūrėti aplinką, gėlynus, saugoti gimnaziją.
104. Valytojai pradeda darbą, pasibaigus mokinių ugdymo užsiėmimams. Darbas turi būti baigtas ne vėliau kaip 20.00 val.

105. Sporto salę budintis valytojas valo du kartus per dieną: po trečios ir penktos pamokos.

106. Baigus darbą, išeidami iš gimnazijos, valytojai privalo paskirtose patalpose uždaryti langus, užrakinti visų kabinetų duris, išjungti elektrą, apie avarinius gedimus pranešti direktoriaus pavaduotojui ūkiui.
107. Budėtojai budi gimnazijoje pagal direktoriaus patvirtintą darbo grafiką.

 

GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ PASKATINIMO PRIEMONĖS

 

108. Darbuotojams, kurie dirba pavyzdingai, mokytojai pasiekia ugdomajame darbe aukštų rodiklių, dirba daug metų gimnazijoje nepriekaištingai, kūrybiškai, gimnazijos administracija taiko šias paskatinimo priemones:

108.1.    Pareiškia padėką.

108.2.    Gimnazijos administracija kartu su gimnazijos taryba rekomenduoja darbuotojus apdovanoti aukštesnei švietimo institucijai.

108.3.    Paskatinimai skelbiami įsakymu dalyvaujant mokytojams ar aptarnaujančiam personalui.

 

POVEIKIO PRIEMONĖS, TAIKOMOS DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMO  ATVEJAIS

 

109. Už kiekvieną atskirą darbo drausmės pažeidimą, t. y. dėl darbuotojo kaltės darbo užduočių neįvykdymą, taikoma nuobauda.
110. Už darbo drausmės pažeidimą gimnazijos administracija taiko šias nuobaudas:

110.1.    Pastabą.

110.2.    Papeikimą.

110.3.    Atleidimą iš darbo.

____________________

 

 

 

 

 

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

  

ĮSAKYMAS DĖL ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAPILDYMO

2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-59

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014-06-19 raštu Nr. SR-2827 „Dėl draudimo mokyklos teritorijoje rūkyti ir turėti elektroninių cigarečių įtraukimo į mokyklų vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis“,

p a p i l d a u     Alytaus šv. Benedikto gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2013 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-116, skyrius „Mokytojams“ ir „Aptarnaujančiam personalui“ šiuo punktu:

„Draudžiama gimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti bei turėti tabako ir elektroninių cigarečių“.

Skyriaus „Reikalavimai mokiniams“ 69 punktą  p a p i l d a u  ir išdėstau jį taip:

„69. Griežtai draudžiama gimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti ir turėti tabako, elektroninių cigarečių, vartoti alkoholį, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, prekiauti jomis, platinti literatūrą šia tema“.

 

 

Direktorius                                                                                                                 Vytautas Bigaila