Topolių 19a
Alytus, LT-63331

Priėmimo į gimnaziją tvarka

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 3.00 (1 Balsas)

PATVIRTINTA

Direktoriaus

2012-01-17 įsakymu Nr. V-68

 

VŠĮ ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJA

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ IR PERĖJIMO Į KITĄ MOKYKLĄ TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokiniai priimami į gimnaziją vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo ugdymo programas, tinklo kūrimo taisyklių 25 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369  patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr.-T-306.

2. Į gimnaziją priimami mokiniai laisvu savo pačių ir (ar) tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu, norintys įgyti išsilavinimą pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nepriklausomai nuo tautybės ir  gyvenamosios vietos.

3. Priimant į gimnaziją, vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), mokiniai supažindinami su pagrindiniais taikomais ugdymo principais, galimais ugdymo pasiekimų ir programų nesutapimais, jei lyginama su gimnazijos  kitų atitinkamų klasių bendrojo ugdymo programomis, kitomis tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams svarbiomis ugdymo proceso ypatybėmis.

 

II. PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ IR JOS VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

 

4. Kriterijai:

4.1. Priimant į gimnaziją teikiamas pirmumas mokiniams tokių šeimų, iš kurių jau yra besimokančių šioje gimnazijoje, vaikams šeimų, kurios pritaria savitos ugdymo sistemos  nuostatoms, vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų.

4.2. Priėmimą į gimnaziją  mokytis pagal bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio ir vidurinio) programas vykdo gimnazijos direktorius ir direktoriaus įsakymu sudaryta mokinių priėmimo komisija.

4.3. Prašymai  priimami kiekvienais metais  nuo gruodžio 1dienos  iki kovo 15 dienos.

4.4. Į gimnaziją pirmumo teise priimami mokiniai iš Alytaus miesto savivaldybės teritorijos.

4.5. Pirmumo teise  pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją  ir antrąją dalis  bei vidurinio ugdymo programą mokymąsi tęsia mokiniai, kurie  šioje gimnazijoje  baigę pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

4.6. Tėvų (globėjų, rūpintojų)  ir vaikų pageidavimu į gimnaziją gali būti priimami  mokiniai, mokęsi kitose Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose, mokęsi ir  gyvenantys gretimoje savivaldybėje pagal prašymo padavimo datą.

4.7. Jeigu norinčių mokytis pagal vidurinio ugdymo programą yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmumo tvarka priimami asmenys atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

4.8. Jeigu neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiama į turimus mokymosi pasiekimus ir (ar) gimnazijos pateiktų specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus.

5. Užsienyje mokęsis asmuo, norintis tęsti mokymąsi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, priimamas bendra tvarka, o neturintys mokymosi pasiekimų dokumentų –gimnazijai mokinių priėmimo komisijai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

6. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, priimami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III. PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS PRAŠYMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO VIETA IR TVARKA

 

7. Mokiniai į gimnaziją priimami gimnazijos direktoriui  pateikus prašymą, tapatybę liudijantį dokumentą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą pagal prašymo padavimo datą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų vaikas – pats, turintis tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

8. Vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Atskiru atveju gali būti priimamas vienais metais anksčiau, jeigu yra pakankamai subrendęs mokytis pagal šią programą. Vaikas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu,  patikrinus vaiko pasiekimus, mokinių priėmimo komisija nustato jų atitiktį pirmos klasės mokiniui numatytiems mokymosi pasiekimams.

9. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, prie prašymo prideda dokumentą, patvirtinantį įgytą išsilavinimą.

10. Gimnazijos mokinys, pageidaujantis tęsti mokymąsi gimnazijoje pagal aukštesniojo lygmens ugdymo programą, gimnazijos direktoriui pateikia tik prašymą (mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento nereikia).

11. Atvykęs iš kitos mokyklos ir pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį) priimamas asmuo, įgijęs pradinį išsilavinimą ir pateikęs pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

12. Atvykęs iš kitos mokyklos ir pageidaujantis  tęsti mokymąsi  gimnazijoje pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį priimamas asmuo pateikęs pažymėjimą, liudijantį, kad asmuo perkeltas į devintąją (gimnazijos I) klasę.

13. Mokinys, pageidaujantis tęsti mokymąsi gimnazijoje  pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, direktoriui pateikia mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje mokėsi prieš tai (toliau – ankstesnėje mokykloje).

14.  Gimnazijos direktoriui pateiktas mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento originalas grąžinamas pateikėjui.

15. Neturint mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento, asmuo priimamas mokytis tik gimnazijoje nustačius jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems bendrosiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose.

16. Asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą (įgijęs išsilavinimą) ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka. Prireikus – nustatoma asmens mokymosi pasiekimų atitiktis mokymosi pasiekimams, numatytiems bendrosiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose.

17. Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio,  pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą įforminamas mokymosi sutartimi, kurioje aptariami įstaigos ir mokinio (arba asmens, atstovaujančio vaiko interesams) įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

18. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokytis asmeniu  ir gimnazijos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesniojo lygmens ugdymo programą, sudaroma iki pirmos mokymosi dienos jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

19. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo gimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas segamas į  mokinio asmens bylą.

20. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), veikdamas išimtinai vaiko interesais.

21. Vaikas nuo   14 metų  iki jam sukaks 18 metų mokymo sutartį  sudaro ir pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

22.  Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.

23. Sudarius mokymo sutartį asmuo įregistruojamas mokinių registre. Sudaroma mokinio byla. Į ją dedama mokymo sutartis, prašymai,  pažymos ir kita tikslinga, su mokinio ugdymu susijusi informacija. Mokiniui išvykus iš gimnazijos, jo byloje esantys dokumentai lieka gimnazijoje.

24. Gavus mokyklos, į kurią  vaikas  išvyko tęsti mokymąsi,  prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų gimnazijoje esančių vaiko dokumentų kopijos ir pateikiama Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, 6 priede nustatyto pavyzdžio pažyma – dokumentas, kuriame įrašoma informacija apie mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikrą ugdymo gimnazijoje laikotarpį.

25. Gimnazija, gavusi mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą nutraukti mokymo sutartį, ir mokyklos, kurioje mokinys, tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikė prašymą tęsti mokymąsi, pranešimą apie mokinio atvykimą mokytis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po mokymo sutarties nutraukimo išregistruoja mokinį iš Mokinių registro.

26.Gimnazijos direktoriaus įsakymu įforminama mokinių paskirstymas į klases(srautus), mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis arba mokytis (dalyvauti mobilumo/judrumo, mainų programoje) į kitos šalies mokyklą pagal tarptautinę programą. Mokymo sutartis laikino išvykimo laikotarpiu nenutraukiama.

27. Mokinio išvykimo su tėvais ar kitais teisėtais atstovais nuolat gyventi į užsienio valstybę ir nelankančio gimnazijos ilgiau negu vienę mėnesį faktą nustato gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Toks mokinys laikomas nelankančiu gimnazijos ir Gimnazijos tarybai pritarus direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš gimnazijos mokinių sąrašo bei išregistruojamas iš Mokinių registro.

 

IV. INFORMAVIMAS APIE GIMNAZIJOS KLASIŲ KOMPLEKTAVIMĄ

 

27. Gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nustatyta forma raštu pateikia Švietimo skyriui informaciją apie prognozuojamų klasių ir mokinių skaičių iki kiekvienų metų kovo 1 d., klasių komplektavimo situaciją – iki birželio 1 d.

28. Gimnazija skelbia  informaciją apie  laisvas vietas klasėse gimnazijos interneto svetainėje, skelbimų lentoje ir kitu būdu, ją nuolatos atnaujina.

 

 

PRITARTA

Gimnazijos tarybos

2012-01-16 posėdyje (prot. Nr.4)